Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom Studenec

Vyhledávání

Lom Studenec

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Studenec u Horek
Mapové listy: 0343, 03432
Oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Lom se nachází při v. okraji obce Studence, cca 300 m sz. od kóty 594 vrchu Horka
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Rozsáhlý dvouetážový činný kamenolom v obci Studenec. V současnosti se těží permský olivinický bazalt až bazaltický andezit (melafyr).
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3903

Geologie

Geologická charakteristika: V lomu převládají koherentní lávové proudy a ložní intruze melafyrů. Horniny jsou často masivní, složené z plagioklasu, olivínu a klinopyroxenu. V sv. části lomu se ve spodní etáži nachází lávové proudy se zřetelnými texturami polštářových láv melafyrů. Při bázi lomu vystupují textury s kulovitými útvary, které směrem do nadloží přecházejí v nepravidelné laloky melafyrů velikosti až 3 m. Polštáře a laloky mají zelené okraje tvořené převážně chloritem nahrazujícím původní sklo, jež vzniklo šokovým schlazením lávy při kontaktu s vodou. V mezerní hmotě polštářů a laloků jsou parné hyaloklastitové brekcie s angulárními až několika centimetrovými úlomky chloritizované lávy a skla. V blízkosti facie polštářových láv byla v s. stěně lomu odkryta i poloha subhorizontálně uložených, paralelně normálně i inverzně zvrstvených pyroklastik o mocnosti 3-4 m. Zrnitost tence vrstevnatých poloh pyroklastik se střídá od jemné až po hrubozrnnou. Místy hrubozrnější polohy obsahují i několika centimetrové fragmenty strusky a vulkanitů. Další poloha červenohnědých nevytříděných pyroklastik s hojnými vulkanickými bombami velikosti až 30 cm a fragmenty skel, litik a klastů křemene se nachází i v nejsvrchnější části s. stěny lomu Studenec. Zajímavá facie pyroklastik je vidět v j. části lomu, jde o kupu zvrstvených uloženin s převahou spečených útržků láv a strusky se sedimentární příměsí. Tyto aglutináty vycházejí částečně i při bázi sz. části lomu. Lom ve Studenci je okno do geologické historie uložení různých forem monogenetického bazického vulkanismu Kromě koherentních lávových proudů a ložních intruzí zde byly interpretovány lávové proudy vmístněné do jezera s texturami polštářových láv, uloženiny spečených havajských erupcí, i uloženiny pyroklastických proudů. Tato lokalita je známá především pro své bohaté mineralogické nálezy. Druhotně vzniklé odrůdy křemene nebo kalcitu se nachází často v mezerní hmotě hyaloklastitových brekcií nebo v mandlích melafyrů. Mineralizace Cu-Ag-V-Hg je vázána především na alterované zóny vulkanitů, nachází se zde ryzí měď, kuprit, chalkotrichit a chryzokol, méně malachit a vzácně azurit. Nalezeny zde byly i minerály s obsahem vanadu – vésigniéit a volborthit, ve formě neonově zelenožlutých povlaků, vzácně i roscoelit, v podobě černých lemů kupritu (Moravec, Pauliš 1990).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - vulkanity permokarbonu - vulkanity-podkrkonošská pánev
Stratigrafie: spodní perm
Témata: geologie, mineralogie, vulkanologie
Jevy: lávový proud, struskový kužel, vulkanoklastika
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazaltandezit, pyroklastika, melafyr
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Dobře odkrytý profil lávovými proudy a pyroklastiky levínského vulkanického pole - ukázka variability eruptivních stylů permského bazického vulkanizmu. Naleziště nerostů.
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: těžba povrchová, právo vlastnické
Popis střetů zájmů: Profily pyroklastiky jsou postupně odtěžovány.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Černý P., Sejkora J. (1997): Analcim ze studence u Jilemnice (Podkrkonoší). – Bull. min.-petr., odd., NM v Praze, Vol. 4-5, 220-221. Praha.; Pauliš P., Janák P., Macháček V. (2001): Marmotom ze Studence, 7 km s. od Nové Paky. - Bull. min.-petr., odd., NM v Praze, Vol. 9, 311. Praha.; Vavřín I., Frýda J. (1996): Mineralizace Cu-Ag-V-Hg v melafyru ze Studence u Jilemnice (Podkrkonoší). – Journal of Czech Geol. Soc., 41, 1-2, 33-39. Praha.; MORAVEC, B. – PAULIŠ, P. (1990): Vesigniéit ze Studence u Jilemnice. – Čas. Mineral. Geol., 35, 4, 430–431. Praha.; STÁRKOVÁ, M. – RAPPRICH, V. – BREUTKREUZ, CH. (2011): Variable eruptive styles in an ancient monogenetic volcanic field: examples from the Permian Levín Volcanic Field (Krkonoše Piedmont Basin, Bohemian Massif). – J. Geosci. 56, 2, 163–180. ; STÁRKOVÁ, M. – RAPPRICH, V. (2009): Styly erupcí monogenetického vulkanizmu v levínském vulkanickém poli v centrální části podkrkonošské pánve (spodní rotliegend, autun). –Zpr. Geol. Výzk. v Roce 2008, ČGS. Praha. 33–36. ; ; Stárková M.. et.al. (2016): Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 list 03-432 Nová Paka. MS archiv ČGS.; RAPPRICH, MARCELA STÁRKOVÁ VLADISLAV. "Nové lokality mafických pyroklastik severního okraje permského levínského vulkanického pole (spodní rotliegend) podkrkono ské pánve.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tasáryová Zuzana, 11.01.16
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 27.07.16, Kukal Zdeněk 08.09.17, Stárková Marcela 15.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3903 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3903.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
uloženiny havajské erupce, Marcela Stárková, 2008
.Severní stěna lomu ve Studenci s červenohnědou polohou pyroklastik a na ní ostře nasedající polohou bazaltického andezitu (melafyru).Pyroklastika ve spodní části, ve svrchní části láva., Marcela Stárková, 2007
Uloženiny havajské erupce s úlomky hornin, Marcela Stárková, 2007
Detail textury hyaloklastové brekcie, Marcela Stárková, 2007
Paralelně zvrstvená pyroklstika, Marcela Stárková, 2007
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]