Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Houba

Vyhledávání

Houba

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Jablonec nad Nisou
Katastrální území: Jizerky
Mapové listy: 0323, 03231
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Přirozený skalní výchoz 800 m ZJZ od kóty 848 Vlčí Kameny.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Soliterní skála v porfyrickém granitu ( jizerský typ)
ID : 3685

Geologie

Geologická charakteristika: Výchoz je tvořen středně až hrubě zrnitým silně porfyrickým biotitickým granitem (jizerský typ). Na lokalitě je možné pozorovat dobře vyvinuté magmatické foliace, definované přednostní prostorovou orientací vyrostlic draselných živců, které upadají pod mírnými až středními úhly k severu. Mezi další přítomné struktury patří mafické šlíry definované planárními akumulacemi agregátů biotitu. Jejich orientace je subparalelní s plochami magmatické foliace. Skalní výchoz Houba je erozní relikt mrazového zvětrávání, které bylo hlavním mechanismem zvětrávání v chladných obdobích pleistocénu v horských oblastech. Tento pro Jizerské hory tak typický tvar, z pohledu geomorfologie označovaný jako „tor“, vznikl jako výsledek převážně mechanické desintegrace, která je typická pro tvrdé horniny krkonošsko-jizerského krystalinika.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - magmatity lužické oblasti - krkonošsko-jizerský masiv
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: skalní hřib, selektivní eroze, tor (izolovaná skála)
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, zvětrávání mrazové
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geomorfologicky zajímavý skalní útvar.
Součást VCHÚ: CHKO Jizerské hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mrázová Š. , Verner. K., red. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Verner Kryštof, 21.05.13
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 18.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3685 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3685.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní věž představuje tor vzniklý mrazovým zvětráváním jizerského granitu. , Markéta Vajskebrová, 2020
Solitérní skála  - erozní relikt mrazového zvětrávání  v porfyrickém granitu (jizerský typ)., Markéta Vajskebrová, 2020
Skalní věž představuje tor vzniklý mrazovým zvětráváním jizerského granitu. , Markéta Vajskebrová, 2020
Solitérní skála  - erozní relikt mrazového zvětrávání  v porfyrickém granitu (jizerský typ)., Markéta Vajskebrová, 2017
Solitérní skála  - erozní relikt mrazového zvětrávání  v porfyrickém granitu (jizerský typ)., Markéta Vajskebrová, 2017
Solitérní skála  - erozní relikt mrazového zvětrávání  v porfyrickém granitu (jizerský typ)., Markéta Vajskebrová, 2017
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]