Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Prachovice

Vyhledávání

Prachovice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Prachovice
Mapové listy: 1341, 13414
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: činný lom na východním okraji obce Prachovice
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: lom
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3657

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita se nachází ve východní části chrudimského staršího paleozoika, v místech vápenopodolské synklinály, která je nyní interpretována jako soustava tektonicky omezených ker s šupinovitou stavbou. Sedimentační cyklus byl zahájen na podložní proterozoikum ordovickými břidlicemi s několika polohami křemenců. Následují silurské grafitické břidlice a bitumenní vápence a sled uzavírají devonské vápence. Pro chrudimské paleozoikum bylo nově navrženo členění silursko-devonského komplexu. Na základě nových mapovacích prací v lomu Prachovice a okolí byl vyčleněn stratotyp prachovického souvrství. Stratotyp je definován novými nálezy mikrofauny. V méně porušených horninách ložiska byly nalezeny zbytky zkamenělých mořských živočichů. Ve skalním odkryvu v severní straně IV. etáže byla nalezena makrofauna umožňující srovnání silurských vrstev Železných hor s pražskou pánví (hlavonožec Orthocycloceras fluminese) spolu s lilijicemi. Jádro vápenopodolské synklinály je tvořeno třemi tektonicky predisponovanými částmi. V západním prachovickém úseku vystupují tři pruhy světlých vápenců. Směrem k východu se šířka těchto pruhů snižuje. Horninové vrstvy jsou skloněny k jihu pod úhlem asi 50°. Střední boukalecká část je vymezena zlomovými pásmy severo-jižního směru. Pruhy vápenců jsou roztříštěny, objevují se zde tmavé vápence a vápnité břidlice. Ve východní podolské části mizí dva ze tří vápencových pruhů, úklon vrstev se zvyšuje až na 90°. V prachovické části byly při dobývání suroviny odkryty krasové dutiny. Jsou vázány na tektonický styk tmavých břidlic a vápenců prachovického souvrství s podolskými světlými vápenci. Při mapovacích pracích byly nalezeny a popsány projevy mladšího vulkanismu, který souvisí se vznikem nasavrckého plutonu. Podolskými vápenci pronikají různě mocné žíly minet a lamprofyrů, k jejichž průniku došlo v několika etapách. S vulkanismem souvisí i výskyt některých rudních minerálů. V prostoru prachovicko-vápenopodolského ložiska se setkáváme nejen s různými typy hornin, ale rovněž se zajímavými minerály. Minerálů bylo popsáno více než 20 druhů. K nejkrásnějším patří různě zbarvené klence a skalenoedry kalcitů, získané z krasových dutin na V. a VI. etáži. Velikost krystalů je 10 až 20 centimetrů. K vzácným minerálům patří millerit z grafitických břidlic a galenit se sfaleritem, které jsou vázány na křemeny v dolomitických vápencích.; Lokalita Prachovice je významná i z hydrogeologického hlediska, hlubokými vrty byly obnaženy pasáže s projevy embryonálního krasovatění, z hydrochemického hlediska je pozoruhodné sekundární obohacení podzemních vod o radionuklidy, jejichž geneze je dána akumulací minerálů z plutonitů, z hlubinných vyvřelin nasavrckého plutonu, které byly koncentrovány při jejich fosilním větrání v krasových hlínách „terra rossa“.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - chrudimské starší paleozoikum - vápenopodolská synklinála
Stratigrafie: paleozoikum - silur, paleozoikum - devon
Témata: sedimentologie, stratigrafie, strukturní geologie (tektonika), mineralogie, hydrogeologie
Jevy: vrása, výchoz, zkameněliny - fauna, zlom, minerál
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec, břidlice fylitická, černá břidlice, mramor (krystalický vápenec, dolomit)
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: těžba povrchová, právo vlastnické
Popis střetů zájmů: Lokalita je pro veřejnost nepřístupná, přístup je možný pouze po dohodě s pracovníky Holcim, a. s.
Stav lokality: dobrý

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 08.02.13
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 12.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3657 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3657.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Starý lom, Anon, 2011
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]