Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Stará Ves u Bílovce

Vyhledávání

Stará Ves u Bílovce

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Nový Jičín
Katastrální území: Stará Ves u Bílovce
Mapové listy: 1534, 15344
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: 520 m v. od kaple ve Staré Vsi u Bílovce, lom délky cca 200 m a šířky 150 m
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: opuštěný lom odkrývající vrásovo-násunovou tektoniku v kulmu Nízkého Jeseníku
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3403

Geologie

Geologická charakteristika: V opuštěném lomu vystupují sedimenty kyjovických vrstev hradecko-kyjovického souvrství (svrchní visé, zóna Gog až namur A). Střídají se zde lavicovité, jemnozrnné droby s prachovci a prachovitými břidlicemi. Droby jsou tmavě šedé, často paralelně tence vrstevnaté, místy až laminované. Jednotlivé lavicovité polohy jsou mocnné 10-60 cm. Černošedě zbarvené slídnaté prachovce a prachovité břidlice jsou výrazně paralelně laminované, v drobách tvoří tenké několik cm až dm mocné polohy. Na spodních vrstevních plochách jsou zachovány proudové stopy dokumentující podélné (tj. od J k S) vyplňování kulmské pánve. V sedimentech byla identifikována rostlinná drť: Lepidophloios sp., Archaeocalamites, Calamites sp., úlomky gymnosterm. Taktéž v tomto lomu byly popsány tenké polohy silně karbonatizovaných kyselých vulkanoklastik. V lomu se nachází větší počet překocených až ležatých východovergentních vrás, které jsou porušeny přesmyky uklánějícími se k ZSZ. Čelní stěna lomu reprezentuje jeden z nejlepších odkryvů vrásovo-násunové tektoniky v kulmské pánvi Nízkého Jeseníku. Výrazně asymterické flexury typu zalomených vrás jsou doprovázeny mezivrstevními dislokacemi subparalelními s plochými křídly flexur. Kulmské sedimenty (zejména droby) jsou často prostoupeny sítí drobných žilek tvořených křemenem a karbonáty (převažuje kalcit nad karbonátem dolomit-ankeritové řady), místy jsou přítomny šedozelené agregáty chloritu klinochlor-chamositové řady, ojedinělý je baryt; sulfidy jsou na těchto žilkách zastoupeny pyritem, výjimečný je chalkopyrit a sfalerit. Z druhotných produktů se zde hojně vyskytují povlaky druhotných oxid-hydroxidů Fe (limonit), ojedinělý je malachit.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - jesenický kulm
Stratigrafie: paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm
Témata: strukturní geologie (tektonika), geologie, mineralogie, sedimentologie, zoologie
Jevy: vrása, vulkanoklastika, minerál
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , tektonická, hydrotermální mineralizace
Hornina: droba, prachovec (siltovec), břidlice
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jedná se o exkurzní lokalitu navštěvovanou i zahraničními odborníky, neboť se v lomu nachází jeden z nejlepších odkryvů vrásovo-násunové tektoniky v kulmu Nízkého Jeseníku. Taktéž na této lokalitě bylo zjištěno celkem 46 zvláště chráněných druhů živočichů.
Střety zájmů: skládky odpadků, rekultivace
Popis střetů zájmů: Možnost zavezení lomu.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Na lokalitu je ztížen přístup, hlavní přístupová cesta prochází přes soukromý pozemek, nutno obejít. 20.05.2019;

Literatura

Dvořák J. (1999): Disharmonicky zvrásněné hradecko-kyjovické souvrství ve Staré Vsi u Bílovce (jv. část Oderských vrchů, sev. Morava). - Čas. Slez. Muz., Vědy přír., 48, 91-93. Opava. Grygar R. et al. (1997): Lokalita Stará Ves u Bílovce. - In: Sedimentární a tektonický vývoj synorogenních pánví - exkurzní průvodce II. semináře České tektonické skupiny, str. 6. Ostrava. Zimák J., Losos Z., Novotný P., Dobeš P., Hladíková J. (2002): Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm. - Journ. Czech Geol. Soc., 47, 3-4, 111-122. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gilíková Helena, 15.02.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 29.10.12, Vajskebrová Markéta 20.05.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3403 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3403.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Letecký pohled na lokalitu, Martin Dostalík, 2023
Letecký pohled na lokalitu, Martin Dostalík, 2023
Letecký pohled na lokalitu, Martin Dostalík, 2023
Letecký pohled na lokalitu, Martin Dostalík, 2023
Letecký pohled na lokalitu, Martin Dostalík, 2023
Letecký pohled na lokalitu, Martin Dostalík, 2023
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]