Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Žaltman

Vyhledávání

Žaltman

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Trutnov
Katastrální území: Malé Svatoňovice
Mapové listy: 0433, 04331
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Severně 2,5 km od Malých Svatoňovic nejvyšší vrchol Jestřebích hor - Žaltman se dvěma vrcholy(vrcholová kóta 740m s rozhlednou)(kota 739 m)
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: 30 m dlouhý a 3 m vysoký skalní hřbet ve vrcholové kótě Žaltman 740 m s rozhlednou spolu s druhým vrcholem Žaltmanu - většinou souvislé skalní sruby o výšce do 10 m na hřebenu kóty 739.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 295

Geologie

Geologická charakteristika: Celá lokalita patří ke komplexu žaltmanských arkóz ve spodní části jíveckých vrstev (barruel - stephan B). Petrografický složení hornin je obdobné jako na lokalitě Údolí Jíveckého potoka a Kryštofovy kameny.Označení žaltmanské arkózy bylo přijato podle názvu nejvyššího vrcholu Jestřebích hor Žaltmanu. Typické žaltmanské arkózy jsou v čerstvém stavu světle šedé s nádechem do růžova nebo do fialova. V přirozených a tudíž navětralých odkryvech jsou většinou šedohnědé, řidčeji načervenale hnědé. Vesměs převládají hrubozrnné typy. Mají 25-35% živců, 45-60% křemene. Zbytek připadá na úlomky hornin (většinou kvarcity, rohovce a efuzivní horniny) a na základní hmotu (směs jemného klastického materiálu a jílových minerálů) s tmelem. Tmel tvoří karbonáty (většinou kalcit), křemen a vzácněji baryt. V přirozených odkryvech bývá karbonát většinou vyloučen. Arkózy tvoří masivní lavice nebo šikmo zvrstvené sety. Šikmé zvrstvení je zdůrazněno římsovitým vyvětráním vrstviček. Slepence, tvořící v arkózách decimetrové až jednometrové polohy, mají často spodní plochu výrazně erozní. Směrem do nadloží přecházejí často slepence v arkózy s příměsí valounů. Průměrné složení valounů: křemen 52%, kvarcit 29%, lydit 7%, krystalické břidlice 3% (fylity, svory, zelené břidlice), ryolity 2%, granitoidy a ortoruly 10%. Skálu na vrcholu s kótou 740 m tvoří masivní hrubozrnná arkóza o mocnosti 4 m. Na její bázi je 1 m poloha hrubozrnných slepenců s valouny o průměru 5 cm, převládá křemen, dále kvarcit a lydit. Je zde i malý kmen araukaritu. Horniny ve skalních srubech s kótou 739 mají stejný petrografický charakter. Polohy slepenců jsou 0,5 - 1,5 m mocné. Hrubozrnné arkózy mají typický kvádrový rozpad a vytvářejí blokové sutě na úpatí skal. Blokový rozpad horniny podnítil i vznik malé pseudojeskyně v jv. části hřebene (tzv. Lotrandova sluj).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - vnitrosudetská pánev (čs. část)
Stratigrafie: paleozoikum - karbon
Témata: stratigrafie, sedimentologie, geomorfologie, petrologie
Jevy: kamenné moře, mrazový srub, selektivní eroze, skála, skalní hřbet, zvrstvení
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: arkóza, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ukázka typických žaltmanských arkóz (sv. karbon - barruel - stephan B) v hrubozrnném vývoji jednotky. Typické jsou zde formy větrání - skalní stupně, sruby.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Odkryv na kótě 740 m více trpí vzhledem k návštěvnosti rozhledny.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Lokalita je atraktivní turisticky, nejvyšší bod Jestřebích hor s rozhlednou a s výskyty charakteristických hornin pro tuto oblast. Typické profily v žaltmanských arkózách. Dopoučujeme spolu s se zajímavými geologickými lokalitami v okolí zařadit do naučné stezky. 7.10.2009;

Literatura

Tásler R. et al. (1963): Závěrečná zpráva o základním geol.výzkumu jz. křídla vnitrosudetské pánve.-MS Archív ČGÚ. Praha.; Tásler R. et al.(1979): Geologie české části vnitrosudetské pánve.-Ustř.úst.geol.Praha.; Valín F.(1962a): K petrografii odolovského souvrství žacléřsko-svatoňovické pánve (stefan).-Věst.Ústř.Úst.geol.,37,6.Praha.; Valín F.(1962b): Litologie souvrství žaltmanských arkóz.-Věst.Ústř.Úst.geol.27.Praha.; List Poříčí 620-1000 (Křovákova projekce) s dokumentací.-MS Geofond.Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tásler Radko, 31.12.94
Aktualizoval(a): Šimůnek Zbyněk 30.09.09, Prouza Vladimír 07.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 295 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/295.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Bloky hrubozrných slepenců tvořící polohy v arkózách, Pavla Gürtlerová, 2006
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]