Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Příhrazské skály

Vyhledávání

Příhrazské skály

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Mladá Boleslav
Katastrální území: Branžež, Březina u Mnichova Hradiště, Dneboh, Mužský, Srbsko, Žďár u Mnichova Hradiště
Mapové listy: 0334, 03341
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: Mezi obcemi Dneboh, Olšina, Mužský, Příhrazy, Zakopaná a Srbsko. Východní hranici tvoří plot Žehrovské obory.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Komplex skalních měst s neovulkanickými tělesy
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2765

Geologie

Geologická charakteristika: Příhrazská vrchovina je součástí Vyskeřské vrchoviny. Nejvyšším bodem je obnažený vrchol žíly olivínického nefelinitu Mužského /463,4 m n.m./. Jde o tektonickou kru, která je mírně ukloněná k JV o asi půl stupně, což vyplývá z porovnání výšek povrchu kvádrových pískovců a úrovní vývěrů vod z jejich báze. Nejstaršími tvary jsou strukturní elevace - relikty strukturní plošiny. Skalní město Příhrazské skály zahrnuje 178 věží, stojících převážně v okrajích kaňonovitých údolí v čele tektonické kry. Čelo je lemováno pruhem sesuvů podle rotačních smykových ploch. Největší recentní sesuv proběhl v červnu 1926. Byla jím zničena větší část obce Dneboh a poškozena okresní silnice do Olšiny. Důsledkem sesuvů kerného typu je rozevírání puklin v rozsedliny, které umožňují tvorbu pseudozávrtů. Těch je zde asi 60, mezi nimi i propast s rozsedlinou sahající do hloubky 16 m pode dno pseudozávrtu. V kaňonovitých údolích Vlčí důl a Krtola se setkáváme se skalními branami, oblouky a jeskyněmi. Hojné jsou žlábkové škrapy a železité inkrustace, najdeme i skalní hřiby. Významné geologické profily jsou rovněž u Vepřska.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - labský vývoj, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon, kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geomorfologie, sedimentologie, inženýrská geologie
Jevy: pseudozávrt, skalní brána (most), skalní věž, propast, jeskyně pseudokrasová, sesuv, inkrustace, skalní hřib, škrapy
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , akvatická (činnost vody), eolická (činnost větru), chemogenní, vulkanická, zvětrávání, tektonická, gravitační
Hornina: pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 2025     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významný komplex skalních měst s třetihorními neovulkanickými tělesy, přirozená a polopřirozená lesní společenstva, geomorfologicky cenné území.
Součást VCHÚ: CHKO Český ráj
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: sport, zemědělství
Popis střetů zájmů: Rezervace je cílem turistů, cykloturistů, horolezců, což místy vede k zesílení půdní eroze a k vyšším nákladům na údržbu sítě cest. Voda z jabloňových sadů kolem Mužského působí erozi v lesních roklích.Aktivní geodynamické jevy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Nebyly zjištěny významné změny 21.11.2009;

Literatura

Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J.(eds). (2002): Liberecko. In: Mackovčin P.a Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek III., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.216 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 13.02.09
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 25.08.09, Čech Stanislav 21.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2765 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2765.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Významný komplex skalních měst s třetihorními vulkanickými tělesy., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Významný komplex skalních měst s třetihorními vulkanickými tělesy., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Významný komplex skalních měst s třetihorními vulkanickými tělesy., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Významný komplex skalních měst s třetihorními vulkanickými tělesy., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Významný komplex skalních měst s třetihorními vulkanickými tělesy., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Skalní okno v Příhrazských skalách., Markéta Vajskebrová, 2015
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]