Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Zlatý potok

Vyhledávání

Zlatý potok

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Rychnov nad Kněžnou
Katastrální území: Bílý Újezd
Mapové listy: 1411, 14114
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: Mezi obcemi Masty a Roudné, na levém břehu Zlatého potoka
Charakteristika objektu: Přirozený skalní výchoz demonstrující transgresní bázi krystalinikum/cenoman+turon, pozůstatky po hornické činnosti.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2536

Geologie

Geologická charakteristika: Na odkryvu o délce stěny cca 100 metrů a výšce do 10 metrů je ojedinělým způsobem odhalen profil, tvořený na bázi proterozoickými fylity novoměstské skupiny, na které nasedají laterity až bauxity o proměnlivé mocnosti 0 ? 2 m. V lateritické vrstvě je vyražena stará štola o délce 47 metrů se dvěma odbočkami, ve které se těžila železná rudy v 50tých letech 19. století. Po lateritech následuje přechodná transgresní vrstva šedých kaolinických jílovců s příměsí organické drti, pravděpodobně rostlinného původu. Tato vrstva již odpovídá cenomanu, perucko-korycanskému souvrství. Výše profil pokračuje hrubozrnnými slepenci, které dokazují vysokou kinetickou energii sedimentačního prostředí. Směrem k vyšším polohám dochází ke zjemňování frakcí na pískovec až slínovec, s řídkým výskytem belemnitů rodu Praeactinocamax, rhynchonellidních brachiopodů a mlžů Mimachlamys a Entolium. Výše následují černošedé jemnozrnné prachovce s úlomky schránek brachiopodů. Dále již sedimentují polohy spodního turonu, konkrétně bělohorského souvrství s typickou deskovou až kvádrovou odlučností, obsahující úlomky schránek mlžů rodů Mytiloides a také biogenní struktury.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - orlicko-sněžnické krystalinikum, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - orlicko-žďárský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman, proterozoikum
Témata: stratigrafie, paleontologie, těžební činnost a její následky
Jevy: transgrese
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slínovec, slepenec (konglomerát)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Profil prezentující křídovou transgresi od bazálního souvrství až po kvádrové pískovce souvrství bělohorského s typickou fosilní faunou, poblíž profilu se nachází staré důlní dílo.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů

Literatura

POKORNÝ, Richard. Návrh na vyhlášení sítě maloplošných chráněných území paleontologického charakteru v okrese Rychnov nad Kněžnou. MS-diplomová práce. 2004, 71 s., 11 příloh. Depon. In Katedra přírodních věd, Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem.POKORNÝ, Richard (ed.). Historie hornictví na Rychnovsku a současný stav vybraných starých důlních děl. In Acta Musei Richnoviensis, Sect. Natur. 2004, roč. 11, č. 1, s. 1-56.POKORNÝ, Richard. Studium ichnofosilií (fosilních stop po činnosti organismů) v sedimentech svrchní křídy na Rychnovsku. In Orlické hory a Podorlicko, 2005, roč. 13

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Pokorný Richard, 21.11.05
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 17.05.06

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2536 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2536.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
profil, Richard Pokorný, 2005
štola, Richard Pokorný, 2005
štola, Richard Pokorný, 2005
profil, Richard Pokorný, 2005
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]