Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Branické skály

Vyhledávání

Branické skály

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Braník
Mapové listy: 1242, 12421
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Starý lom na pravém břehu Vltavy v Praze 4 Bráníku, v areálu Dobeška.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Severní část tvoří opuštěné lomy s parkově upraveným dnem, jižní část tvoří Z. svah Školního vrchu mezi hřbitovem u kostela sv. Prokopa a Starou cestou.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 232

Geologie

Geologická charakteristika: Geologický profil začíná spodním silurem v J. části území (S. od kostela sv. Prokopa). Vychází zde graptolitové břidlice s intruzemi basaltů (zasuceno). V nadloží intruse je souvrství tufiticko-vápnitých břidlic, na bázi kontaktně přemněněných (v mocnosti cca 30 cm). V nadloží tufitických břidlic jsou tufy a tufity nejvyššího wenlocku. Další vrstevní sled byl odkryt sondou ÚÚG v souvislosti s výskumem opěrného profilu k mezinárodního stratotypu, hranici ludlow-přídolí. Na lavici hlavonožcového vápence ostře nasedají tmavošedé deskovité laminované vápence požárského souvrství (přídolí). V S. části je rozsáhlý odkrv dvoreckoprokopských vápenců pražského souvrství v typickém vývoji šedých hlíznatých mikritů a biomikritů, velmi názorně jsou odkryty vrstevní plochy porušené radiálními poruchami a puklinami. Klasická paleontologická lokalita z níž pochází bohatý typový materiál J. Barranda (zvl. trilobiti, mlži a cefalopodi. Areál je významný z hlediska historie geologických věd, neboť odtud nejspíše pochází prvé zbytky trilobitů vyobrazené F. Zenem r. 1770 a terén byl studován v nejranějších stádiích vývoje geologických věd (též malířsky zobrazován).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: sedimentologie, paleontologie, stratigrafie, geologie, litologie
Jevy: zkameněliny - fauna, vrstva, skalní stěna, výchoz, stratotyp
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: břidlice, vápenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 2428     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: V S. části rozlehlá lomová stěna s obnaženými vrstevními plochami, názorný případ litologického vývoje pražského souvrství ve facii dvorecko-prokopských vápenců, v J. části je situován opěrný profil (ludlow-přídol) k mezinárodnímu stratotpu na Požárech u Řeporyj, lokalita významná z hlediska historie geologických věd, významná paleontologická lokalita. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 29. 4. 1968.
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: vegetace, jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: Objekt je chráněn jako přírodní výtvor, t.č. je ohrožen zarůstající vegetací a hromaděním komunálního odpadu ve spodní části Bránického lomu. Poškozeno je oplocení na Školním vrchu.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Cháb, J. et al. (1988): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000, 12-142, Praha-jih. - Ústř. Úst. geol., 1-200. Praha. Chlupáč, I. (1983): Stratigraphical position of Barrande's paleontological localities in the Devonian of Central Bohemia. - Čas. Min. Geol., 23 (3), 261-275. Praha. Chlupáč, I. (1993): Geology of the Barrandian.- Senckenberg - Buch, 69, 1-163. Frankfurt am Main. Kříž, J. (1992): Silurian field excursions: Prague Basin (Barrandian), Bohemia. 111 p., National Museum of Wales, Geol. Ser. 13. Cardiff.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, Kříž Jiří, 15.04.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 23.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 232 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/232.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vápence Branického lomu, Jan Bárta, 1957
Braník - Praha, branický lom., Jan Bárta, 1957
Branický lom, Jan Bárta, 1957
Branický lom (po pravé straně Vltavy). Branické vápence, devon., Rudolf Hylský, 1949
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]