Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Železniční zářez

Vyhledávání

Železniční zářez

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Hlubočepy
Mapové listy: 1242, 12421
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Oboustranný železniční zářez SZ. od velkého viaduktu. Zářez dráhy 100 m sz. od mimoúrovňového křížení železničních tratí Smíchov - Rudná a Smíchov - Slaný.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Nejlepší profil hraničním intervalem eifel - givet.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 228

Geologie

Geologická charakteristika: V zářezu jsou odkryty nejvyšší polohy chotečských vápenců (eifel, střední devon), úplný sled kačáckého oddílu srbského souvrství (givet, střední devon) ve specifickém faciálním vývoji s hojnými radiolarity a spodní polohy roblínských vrstev v typickém vývoji prachovců s vložkami pískovců. Všechny odkryté jednotky obsahují význačnou faunu, a to zejména tentakulity, v kačáckých vrstvách též lokálně neobyčejně hojné goniatity, mlže, nautiloidy a také zbytky suchozemských rostlin. Analogickou asociaci ukazují i nejvyšší polohy roblínských vrstev, proslulé nálezy suchozemských rostlin Rellimia, Pseudosporochnus, Protolepidodendron, Anerophyton aj. Profil zachycuje projevy tzv. kačáckého a basálního roblínského eventu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum - devon - střední devon - eifel, paleozoikum - devon - střední devon - givet
Témata: stratigrafie, paleontologie, geologie, litologie
Jevy: zkameněliny - fauna, zkameněliny - flora, vrstva
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: břidlice, pískovec, vápenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1106     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Referenční stratigrafický profil: nejlepší profil hraničním intervalem eifel - givet v Čechách se značným korelačním významem v mezinárodním měřítku, význačná paleontologická lokalita. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 4. 7. 1988 - Opěrný geologický profil mezi chotečským a srbským souvrstvím devonu, klasické naleziště flory a fauny J. Barranda.
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: dopravní stavby
Popis střetů zájmů: Zářez třeba chránit před jakýmkoliv poškozováním a případnými úpravami. Provoz železnice má zatím spíše kladný vliv - odstraňování suti, padající do trati. AOPK: ZCHÚ kategorie PP č.1108 vyhlášeno r.1988.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Bouček, B. (1941): Geologické výlety do okolí pražského. - Melantrich, 202 p. Praha. Cháb, J. et al. (1988): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000, 12-142, Praha-jih. - Ústř. Úst. geol., 1-200. Praha. Chlupáč, I. (1960): Stratigrafická studie o vrstvách srbských (givet) ve středočeském devonu. - Sbor. Ústř. Úst. geol., odd. geol. I., 26 (1959), 143-185. Praha. Chlupáč, I. (1993): Geology of the Barrandian.- Senckenberg - Buch, 69, 1-163. Frankfurt am Main. Chlupáč, I., Lukeš, P. a Zikumndová, J. (1977): Barrandian 1977.- Field Conference of the International Subcommission od Devonian Stratigraphy. A Field trip Guidebook. 1-23. Ústř. Úst. geol. Praha. Bouček B.(1941): Geologické výlety do okolí pražského. Melantrich, 202 pp. Praha. Chlupáč I.(1960): Stratigrafická studie o vrstvách srbských (givet) ve středočeském devonu. Sbor. Ústř. úst. geol., Odd. geol. 26, 1959, 143-185. Praha Chlupáč I.(1988): Geologické zajímavosti pražského okolí.-Academia, 1-252.Praha. Chlupáč I.(1999): Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí. 258pp.Academia, Praha . Budil P.(1995): Demonstrations of the Kačák event (Middle Devonian, lowermost Eifelian) at some Barrandian localities. -Věst. Ústř. Úst.geol. 70, 4, 1-24. Praha. Kříž J.(1999): Geologické památky Prahy.-Čes. geol. úst., 278 pp. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 14.04.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 17.09.09, Vajskebrová Markéta 18.01.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 228 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-29]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/228.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavel Bokr, 2003
Pavel Bokr, 2003
Petr Budil, 2002
Petr Budil, 2002
Petr Budil, 2002
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]