Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Skalka

Vyhledávání

Skalka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Prachatice
Katastrální území: Svatá Maří
Mapové listy: 2234, 22344
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - jv. část (okresy ST, PT, CK, CB, PI)
Lokalizace: Skalní útvar u silnice Svatá Maří - Šumavské Hoštice, 0,5 km jv. od obce Svatá Maří. Lokalita je velmi dobře přístupná ze silničky od obce Svatá Maří směrem na Šumavské Hoštice.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Část opuštěného malého lomu s výchozem žilného granitu s výskytem "turmalínových sluncí".
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2083

Geologie

Geologická charakteristika: Osamocená skála vypreparovaná v žilném granitu má výšku asi 8 m a je zbytkem malého stěnového lomu v okolních biotitických migmatitech. V hornině se nacházejí paprsčitě uspořádané černé turmalíny (skoryly), které nazýváme turmalínová slunce. Jedná se o velmi světlou horninu tvořenou křemenem, plagioklasem (albitem), ortoklasem, muskovitem, biotitem, turmalínem. Z akcesorických minerálů je hojný apatit a zirkon, ojediněle lze pozorovat monazit. Od ostatních typů granitů na tomto území se liší relativně nižšími koncentracemi Th - ~ 5–9 ppm. V hornině je možné pozorovat planární prostorové uspořádání hlavních horninotvorných minerálů (křemene, živce a slíd) bez znaků deformace a rekrystalizace, které je označováno jako magmatická foliace. Plochy této foliace na lokalitě upadají poměrně homogenně pod mírnými až středními úhly převážně k severu. Na lokalitě byly dále nalezeny drobné zlomové struktury a střižné pukliny, a to ve dvou přibližně kolmých směrech. Prvním systémem jsou zlomové plochy strmé orientace v průběhu SV–JZ s rýhováním středního sklonu k ZJZ a indikátory poklesové kinematiky. Tyto struktury dobře korespondují s mapovaným zlomem, který probíhá v těsném okolí lokality. Druhou skupinou jsou drobné zlomové plochy upadající pod strmými až středními úhly k JJZ nesoucí rýhování středních sklonů k Z až ZJZ. V tomto případě byly identifkovány kinematické indikátory šikmého poklesu. Tento druhý zlomový systém souvisí s přítomností rozsáhlého zlomového pásma průběhu ZSZ–VJV, které probíhá mezi obcemi Trhonín a Šumavské Hoštice. Extenzní pukliny tvoří poměrně pravidelnou síť, dominantní jsou pukliny strmé orientace v průběhu ZSZ–VJV a SSV–JJZ.Turmalínický granit se pro své vlastnosti a ojedinělý vzhled využíval jako stavební kámen (podezdívky, schody, ostění) a nebo na místní umělecká díla( kříže, náhrobky).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: litologie, mineralogie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: žíla (magmatická), skála
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), magmatická
Hornina: granit (žula), migmatit
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1608     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skalnatý výchoz žilného granitu s tzv. turmalínovými slunci.Lokalita je uvedena jako Přírodní památka v Ústředním seznamu ochrany přírody AOPK ČR, byla vyhlášena v roce 1992, ale neoficiálně je chráněna už od roku 1940 (Albrecht et al. 2003).
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy. Může zarůstat vegetací.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Lokalita je vyčištěna od náletů dřevin a je dobře přístupná. 29.07.2010;

Literatura

Albrecht J. a kol. (2003): Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str, Praha. Albrecht J. a kol. (2003): Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.347 Praha.; Dudíková, B. et al. (2014): Vysvětlivky ke geologické mapě 1 : 25 000 22-344 Vlachovo Březí.- Archiv ČGS.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 09.11.09
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 29.07.10, Seifert Antonín 14.09.10, Kukal Zdeněk 08.11.12, Gürtlerová Pavla 29.04.14

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2083 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2083.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Přírodní památka Skalka u obce Svatá Maří tvořená žilou leukokratního muskovitického granitu s turmalínem. , Petra Hejtmánková, 2013
Kříž z leukokratního muskovitického granitu před kostelem ve Svaté Maří. Viditelná jsou turmalínová slunce., Petra Hejtmánková, 2013
Černé skvrny (
Černé skvrny (
Černé skvrny (
Černé skvrny (
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]