Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Důl Schweidrich - Kunratice

Vyhledávání

Důl Schweidrich - Kunratice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Šluknov
Mapové listy: 0222, 02221
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: 1,3 km sv. od Kunratic, cca 2 km j. od Šluknova, asi 1 km sz od kóty 512 m (Vlčice)
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Historické dobývky zrudnělých doleritů - lom a 6 štol s délkou až 415 m
Technický objekt: lom, štola, staré dobývky
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2011

Geologie

Geologická charakteristika: Spodní paleozoikum, lužický pluton. Od 15. století je známo ložisko Kunratice (Schweidrich), s přestávkami těžené či ověřované do 20. století. Doly byly založeny původně pro těžbu měděných rud, koncem 19. století byla zjištěna přítomnost niklu a nastalo oživení kutacích pokusů. Cu-Ni-Fe sulfidické zrudnění vázané na žíly doleritu je vyvinuto v jv. části žíly doleritu (petrograficky při průzkumu popsaný jako gabronorit), protažené ve směru SZ-JV s úklonem 55-65° k SV, které pronikají biotitickými granodiority. Dobývání má řadu etap. První zmínky jsou již z 15. století. V 16. století patřily doly Šejnicům. Po třicetileté válce se těžba obnovila až v r. 1835 a těžil se zde pyrrhotin a chalkopyrit. Další etapa těžby byla kolem I. světové války a potom až do r. 1919 byl jen udržován. Následovalo několik etap průzkumu: 1905,1918,1919,1920. Po II. světové válce zde byl prováděn geologický průzkum od r. 1953 (Malásek 1954, Chrt et al. 1957) a v další etapě Ocman et al.(1964). Vavřín - Frýda (1998) zdejší žilné horniny nazývají ještě diabázy, zatímco Pašava - Vavřín - Jelínek (2001) je popisují jednak jako žíly gabrodioritů s klinopyroxenem, jednak jako gabra s hyperstenem a olivínem. Z běžných rudních minerálů zde byly popsány pyrrhotin, chalkopyrit, galenit, sfalerit, scheelit a ilmenit. Nositelem niklu je violarit a pentlandit (Klícha et al. 1989) ve vazbě na pyrrhotin. Pt-Pd-As-Te mineralizace je v podobě velmi jemnozrnných akcesorických nerostů v úzké asociaci s pyrrhotinem a chalkopyritem (Vavřín-Frýda 1998). Nositelem platiny je sperrylit, z teluridu lze jmenovat melonit a altait. Jsou zde i mikroskopické inkluze zlata. Směrná délka ždobývané žíly činí 190 m, mocnost 20 m, max. převýšení nad 1. patrem je 31 m. Ložisko je rozfáráno dvěma štolovými horizonty, ve kterých probíhala těžba až do 20. let 20. stol. Průzkumem Ocmana et al. (1964) byla zjištěna průměrná kovnatost Cu+Ni 0,98 % při převaze složky Cu. Podle Brzáka - Fabiánka (1995) je zde celkem 6 štol - Schweidrich horní, střední, dolní, v lomu, za potokem a u silnice. Štoly mají délku až 415 m. Lom a dvě štoly (V lomu a štolka Nad lomem) se nachází poblíž místního označení U divého muže a Jeskyně u patologa dolů po svahu a na západ od silnice ze Šluknova.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - magmatity lužické oblasti
Stratigrafie: kadomské stáří vyvřelin
Témata: těžební činnost a její následky, petrologie, mineralogie
Jevy: zrudnění
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: dolerit (diabas), granodiorit
Geologický význam: geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zrudnělé dolerity v historických dobývkách Cu-Ni-Fe rud pomocí štol.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Vstupy do štol jsou zajištěny mřížemi, poblíž je naučná cedule. 09.11.2017;

Literatura

Opletal M. a kolektiv autorů, 2002: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02221 Šluknov a 02212 Horní Poustevna.- Česká geologická služba Praha.; Opletal M. a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02223 Mikulášovice a 02214 Dolní Poustevna.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, Fediuk Ferry,Nývlt D., 31.12.02
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 09.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2011 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2011.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Historické dobývky zrudnělých doleritů - v. část. pod silnicí., Pavla Gürtlerová, 2017
Historické dobývky zrudnělých doleritů - lom v západní části lokality., Pavla Gürtlerová, 2017
Historické dobývky zrudnělých doleritů - lom v západní části lokality. Štola v lomu (zabezpečení v roce 2008 provedla spol. GEMEC-UNION a.s., investor MŽP ČR), Pavla Gürtlerová, 2017
Historické dobývky zrudnělých doleritů - štola ve v. části lokality  pod silnicí., Pavla Gürtlerová, 2017
Historické dobývky zrudnělých doleritů - lom v západní části lokality., Pavla Gürtlerová, 2017
Historické dobývky zrudnělých doleritů - lom v západní části lokality., Pavla Gürtlerová, 2017
Předchozí foto.. Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]