Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Mikulášovice za hřištěm

Vyhledávání

Mikulášovice za hřištěm

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Mikulášovice
Mapové listy: 0222, 02223
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: 650 m j. od nádraží Mikulášovice - střed, nevýrazný zalesněný vršek nad hřištěm u koupaliště
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Asi 100 m dlouhý lom v žilném fonotefritu se zbytky okolního zvětralého lužického granodioritu
Technický objekt: lom
ID : 1920

Geologie

Geologická charakteristika: Lužický pluton (spodní paleozoikum). Lom probíhá ve směru JZ - SV a je skoro 100 m dlouhý, 10 - 12 m široký a až 12 m hluboký. Těžená hornina je odkryta ve stěnách zářezu s kontaktem se zbytky okolního zvětralého lužického granodioritu. Jedná se o horninu, která na listu Mikulášovice patří ke zcela vyjímečnému typu. Je to fonotefrit s hojnými vyrostlicemi živců. Při jv. okraji této žíly na jejím sv. konci u kraje lesíka vystupuje v balvanech malé těleso nefelinického tefritu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - magmatity lužické oblasti, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM - terciér - alkal. vulkanity v západosudetské (lužické) oblasti
Stratigrafie: kadomské stáří vyvřelin, kenozoikum - neogén
Témata: petrologie
Jevy: intruze
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, magmatická
Hornina: fonotefrit, tefrit, granodiorit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Fonotefrit a nefelinický tefrit ve Šluknovském výběžku.
Součást VCHÚ: CHKO Labské pískovce
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Přístup k lokalitě je ztížen ohraničenou pastvinou, případně i s dobytkem. 24.10.2017;

Literatura

Opletal M. a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02223 Mikulášovice a list 02214 Dolní Poustevna.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, Fediuk Ferry,Nývlt D., 31.12.01
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 24.10.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1920 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1920.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Kontakt žilného fonotefritu se zbytky okolního zvětralého lužického granodioritu v opuštěném lomu na elevaci za hřištěm., Pavla Gürtlerová, 2017
Opuštěný lom v žilném fonotefritu se zbytky okolního zvětralého lužického granodioritu., Pavla Gürtlerová, 2017
Opuštěný lom v žilném fonotefritu se zbytky okolního zvětralého lužického granodioritu., Pavla Gürtlerová, 2017
Kontakt žilnéého fonotefritu se zbytky okolního zvětralého lužického granodioritu v opuštěném lomu na elevaci za hřištěm., Pavla Gürtlerová, 2017
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]