Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Ronov

Vyhledávání

Ronov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Česká Lípa
Katastrální území: Blíževedly
Mapové listy: 0242, 02423
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Vrchol a svahy kopce Ronov (552,4 m n. m.), 1,8 km sv. od Obce Blíževedly
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Vrchol se zříceninou hradu a skalními výchozy a svahy s rozsáhlými suťovými poli (kamennými moři).
ID : 1812

Geologie

Geologická charakteristika: Dle Mackovčin a Sedláček, 2005: Solitérní čedičový kužel je na vrcholu tvořen třetihorním (miocenním) nefelinickým bazanitem, podobně jako drobná žíla v tělese vulkanické brekcie na nižším svahu vrchu. Svahy kopce , ve kterých se vyskytuje ještě několik drobných vulkanitů, tvoří svrchnokřídové vápnité jílovce ponejvíce se slabými vložkami prachovitých pískovců, řidčeji polohami křemitých pískovců (březenské souvrství, svrchní coniac). Tento litologický vývoj je příčinou výskytu častých recentních i subrecentních sesuvů. Příkré svahy pod vrcholem jsou nepravidelně lemovány sutěmi, místy až charakteru kamenných moří (pleistocén), níže jsou svahy zakryty soliflukčními kamenitými až balvanitými sedimenty. Z tektonického hlediska leží Ronov při severním okraji více než 2 km širokého pásma středohorského zlomu, označovaného v této části jako zlom úštěcký.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geologie, geomorfologie
Jevy: žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazanit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1738     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zbytek zachovalého smíšeného sutového lesa na kamenném moři; výměra 8,7 ha, vyhlášeno Správa CHKO Kokořínsko 18. 4. 1995
Součást VCHÚ: CHKO Kokořínsko - Máchův kraj
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mackovčin P. a Sedláček M. (2005): Chráněná území ČR - Střední Čechy, svazek XIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 904 pp.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Lorencová Markéta, 23.11.07
Aktualizoval(a): Rapprich Vladislav 21.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1812 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-03]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1812.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Solitérní čedičový kužel., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Detail nefelinického bazanitu   spolu se stavbou hradní zdi na zřícenině středověkého hradu na Ronově., Pavla Gürtlerová, 2013
Pohled na Ronov od Vlhoště., Pavla Gürtlerová, 2013
Pavla Gürtlerová, 2013
Zbytky středověké zříceniny hradu na Ronově s výchozy nefelinického bazanitu., Pavla Gürtlerová, 2013
Detail nefelinického bazanitu z Ronova použitý při stavbě středověkého hradu na jeho vrcholu., Pavla Gürtlerová, 2013
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]