Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Budňanská skála

Vyhledávání

Budňanská skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Beroun
Katastrální území: Karlštejn
Mapové listy: 1241, 12414
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: Rozsáhlý skalní výchoz na J. úpatí Javorky nad silnicí z Karlštejna do Srbska.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Přirozené výchozy, pouze v nejnižší části odkryvu upravené zářezem silnice.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 169

Geologie

Geologická charakteristika: Klasický odkryv hraničních vrstev silur-devon (požárské-lochkovské souvrství) s velmi názorně odkrytou hranicí a bohatou faunou v celém širším hraničním intervalu. Budňanská skála schválena jako pomocný mezinárodní stratotyp (parastratotyp) hranice silur-devon usnesením 24. Mezinárodního geologického kongresu v Montrealu r. 1972. Proslulá paleontologická lokalita z níž pochází velké množství typového materiálu sbíraného od Barrandových dob. Zvláště proslulá je nálezy kalichů velkých lilijic rodu Scyphocrinites a také typovým materiálem hlavonožců, mlžů, ostrakodů aj. Je také klasickým příkladem disharmonického zvrásnění vrstev. Tato lokalita je známa z historie geologických věd a byla studovaná klasiky české geologie (např. J. Krejčím, J. J. Jahnem, B. Boučkem aj.). V horní části odkryvu kvartérní profil významný pro stratigrafii pleistocénu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, paleontologie, strukturní geologie (tektonika), sedimentologie, kvartérní geologie, geologie
Jevy: zkameněliny - fauna, vrása, skála, litologické rozhraní, konkrece, stratotyp
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec, břidlice
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 164     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Je součástí území NPR - Karlštejn (id ). Mezinárodní pomocný stratotyp (parastratotyp) hranice silur-devon schválený usnesením 24. Mezinárodního geologického kongresu (1972). Významná paleontologická lokalita světového významu, v horní části odkryvu významný kvartérní profil. Příklad tektonického porušení (disharmonické vrásnění).
Součást VCHÚ: CHKO Český kras
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: vegetace, sběratelství
Popis střetů zájmů: Území je pod přísnou ochranou v rámci SPR Karlštejn a v rámci CHKO Český kras. Třeba udržovat odkrytost vrstevního sledu a odkryv v dolní části očišťovat od bující vegetace.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Lokalita je v dobrém stavu, nutno čistit od vegetace. 12.11.2008;

Literatura

Havlíček (1986 ed.): Základní geologická mapa ČSSR 1:25 000, list 12-414 Černošice. - Ústřední Ústav geologický, Praha. Horný, R. (1955): Studie o vrstvách budňanských v západní části Barrandienu. - Sbor. Ústř. Úst. geol., Geol., 21, 2, 315-447. Praha. Chlupáč, I., Jaeger, H. a Zikmundová, J. (1972): The Silurian-Devonian boundary in the Barrandian.- Bull. Canad. Petrol. Geol., 20 (1), 104-174. Calgary. Jahn, J. (1902): Geologische Exkursionen im älteren Paläozoikum Mittelböhmens.- IX. Intern. Geologenkongress. Wien. Kříž, J. (1992): Silurian Field Excursions: Prague Basin (Barrandian), Bohemia. - National Mus. Wels, Geol. Ser. No. 13. - 111p., Cardiff. Kříž, J. et al. (1986): Přídolí - the fourth subdivision of the Silurian. - Jb. Geol. Bundesanst., 129, 291-360. Wien.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 09.04.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 12.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 169 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/169.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Petr Budil, 2002
Petr Budil, 2002
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]