Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Chlum u Srbska

Vyhledávání

Chlum u Srbska

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Beroun
Katastrální území: Srbsko
Mapové listy: 1241, 12413
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: Výšina Chlum (kóta 348), S. od Srbska.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Staré lomy obnažující svahy vrchu.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 167

Geologie

Geologická charakteristika: V lomech je stratigrafický profil od svrchní části lochkovského souvrství do báze zlíchovského souvrství (devon).V pražském souvrství jsou významné slivenecké vápence s pozoruhodnými vložkami laminitů. Několik jeskyní, které reprezentují druhý největší jeskynní systém v českém krasu. Jeskynní výplně poskytly významné nálezy pleistocénní fauny. Lokalita má značný význam i pro posouzení geomorfologického vývoje Čech (řešení problému teras a jeskynních výplní doložených faunou).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, strukturní geologie (tektonika), paleontologie, geomorfologie
Jevy: kras, jeskyně krasová, říční terasa, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 164     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Je součástí území NPR - Karlštejn (id). Stratigrafický profil spodním devonem, odkryté tektonické fenomény, krasové fenomény (jeskyně, kapsy) s významnými kvartérními profily a paleontologickými lokalitami.
Součást VCHÚ: CHKO Český kras
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: skládky odpadků, turistika, vegetace
Popis střetů zájmů: Lom je na území NPR. Ohrožován je nepovolenou skládkou v bezprostřední blízkosti. Jeskyně trpí přílišnou návštěvností.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Chlupáč, I. (1955): Stratigrafická studie o nejstarších devonských vrstvách Barrandienu. - Sbor. Ústř. Úst. geol, Geol., 21, 2, 91-224. Praha. Chlupáč, I. (1957): Faciální vývoj a biostratigrafie středočeského spodního devonu. - Sbor. Ústř. Úst. geol, Geol., 23, 1, 369-485. Praha. Chlupáč, I. (1987, ed.): Základní geologická mapa a vysvětlivky ČSSR 1:25 000, list 12-413 Králův Dvůr. - Ústřední Ústav geologický, Praha. Kučera, B. - Hromas, J. - Skřivánek, F. (1981): Jeskyně a propasti v Českoslovenku. - Academia Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 05.04.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 12.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 167 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/167.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jiří Rudolský
Jiří Rudolský
V lomech je stratigrafický profil od svrchní části lochkovského souvrství do báze zlíchovského souvrství (devon)., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Pavel Bokr, 2006
Pavel Bokr, 2006
Celkový pohled na údolí Berounky u Srbska, v pozadí lom Na Chlumu. Defilé horninami nejvyššího siluru (Přídolí) a spodního devonu. Klasická lokalita uváděná v mnoha průvodcích i odborných publikacích., Jan Moravec, 2004
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]