Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Mořská transgrese

Vyhledávání

Mořská transgrese

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Vernéřovice
Mapové listy: 0431, 04314
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: Opuštěný lom cca 200m sz. od železniční zastávky Bohdašín, otevřený v hraně hřbetu Mračný vrch /586m/.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Unikátní ukázka odkryvu transgresní příbojové štěrkové vrstvy počínající sedimentace křídových mořských sedimentů na podloží z vybělených triasových pískovců.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1525

Geologie

Geologická charakteristika: Spodní část lomové stěny tvoří bělavé, místy nafialovělé, středně zrnité až hrubozrnné kaolinitické arkózovité pískovce, silně rozpadavé, místy s příměsí valounů. Pískovce náleží triasu, bohdašínskému souvrství.Přes tyto pískovce diskordantně transgreduje svrchní křída - cenoman (korycanské vrstvy). Na jejich bázi je 20-30 cm mocná poloha většinou středně zrnitých glaukonitických slepenců. V nadloží jsou středně zrnité a hrubozrnné křemenné masivní pískovce kvádrového typu s příměsí glaukonitu. Transgresní plocha je nerovná, s drobnými výmoly. Zřídka jsou v bazálních slepencích útržky erodovaných triasových pískovců z podloží.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - vnitrosudetská pánev (čs. část), Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev
Stratigrafie: mezozoikum - trias
Témata: stratigrafie, sedimentologie
Jevy: transgrese, litologické rozhraní
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 3415     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Profil představuje unikátní zachování transgrese mořského cenomanu /korycanské vrstvy/ přes obnažený povrch triasových pískovců v Polické pánvi.21.5.2008 Vyhlášeno PP.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou popsány střety zájmu.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Profil na lokalitě je odkrytý. Přístup přes louku bez cesty cca 100m. 13.5.2018;

Literatura

Tásler R., Kotlář J. (1987): Geologie chráněné krajinné oblasti Broumovsko. - MS. str. 64 + 4 přílohy. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují. Vítek J. (1986): Geomorfologie navrhovaná chráněné krajinné oblasti Broumovsko. MS. str.68 + 35 příloh. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují. Ziegler V. (1993): Hodnocení křídových lokalit na území CHKO Broumovsko.- MS str. 20. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 05.11.03
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 15.10.04, Gürtlerová Pavla 16.11.09, Gürtlerová Pavla 13.05.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1525 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1525.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Mořská transgrese -opuštěný lom u Bohdašína se zřetelnou hranicí mezi triasem a křídou, Pavla Gürtlerová, 2004
Pavla Gürtlerová, 2004
Pavla Gürtlerová, 2004
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]