Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > U Kozínku - nad Mýtem, údolí Židovky, Černý les

Vyhledávání

U Kozínku - nad Mýtem, údolí Židovky, Černý les

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Bezděkov nad Metují, Velké Petrovice, Vysoká Srbská, Žabokrky
Mapové listy: 0433, 04332
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: Rozsáhlá lokalita v údolí řeky Metuje a jejích přítoků Ledhujky a Židovky v jižní části CHKO Broumovsko.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Typická ukázka litologie jizerského souvrství, tektonické porušení křídových vrstev a hydrogeologické jevy. Slínovcové skalní sruby a věže s komplexem suťových lesů s hajní květenou.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1504

Geologie

Geologická charakteristika: Obnažené svahy údolí Metuje a jejích přítoků Ledhujky a Židovky se vyskytují slínovcové až vápencové skalní sruby a skalní věže v několika horizontálních úrovních jizerského souvrství. Jinak je terén svahů tvořen balvanitými až drobnými slínovcovými sutěmi a osypy.Na opukové sutě je vázán smíšený les s hajní květenou.Terén představuje nejdůležitější biocentrum v jižní části CHKO Broumovsko a je průsečíkem několika biokoridorů hlubokých údolí. Skalní stěny v údolí i silniční zářez u Kozínku typicky zachycují litologii střední části jizerského souvrství (střední-svrchní turon). Jde o jemnozrnné vápnité pískovce až prachovce obsahující charakteristické konkrece vápenců bochníkovitého tvaru. V důsledku tektonického postižení křídových vrstev mezi Kozínkem a Žabokrky jsou prachovce silně rozpukány (roubíkovitý rozpad). Tektonický fenomén je příčinou odvodnění hydrogeologické struktury tzv. polické pánve. Křídové vrstvy jsou intenzívně rozpukány, údolím prochází zlom.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - hejšovinský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: strukturní geologie (tektonika), geomorfologie, botanika, sedimentologie, hydrogeologie
Jevy: skalní defilé, zlom, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody), tektonická, sedimentární
Hornina: vápenec, prachovec (siltovec)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Mezo- a mikrotvary povrchové modelace srubů /skalní výklenky, skalní okna a jiné perforace/ přecházejí i do drobných podzemních jevů /malé puklinové nebo rozsedlinové jeskyně/.Nejdůležitější biocentrum v jižní části CHKO.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nebyly popsány žádné střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučuji lokalitu rozšířit o křídovou kuestu na jv. svahu údolí Metuje u Žabokrk, kde je styk křídy a permokarbonu. Dále má tato lokalita velký hydrogeologický význam - tvoří oblast odvodnění celé křídové struktury polické pánve. Z tohoto hlediska je třeba přehodnotit i další aspekty lokality včetně střetů zájmů. Doporučeno ke zvýšení ochrany geologického fenoménu 21.11.2009;

Literatura

Ziegler,V.(1993): hodnocení křídových lokalit na území CHKO Broumovsko. MS.str.20. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 15.10.03
Aktualizoval(a): Čech Stanislav 17.12.04, Čech Stanislav 21.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1504 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1504.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Věra Plná, 2003
Spodní turon, Jan Bárta, 1958
Zářez trati u mlýna Kozínek., Jan Bárta, 1958
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]