Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom u bunkru - Malé Svatoňovice

Vyhledávání

Lom u bunkru - Malé Svatoňovice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Trutnov
Katastrální území: Malé Svatoňovice
Mapové listy: 0433, 04331
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: 600 m sz. od kostela v Malých Svatoňovicích
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní stěna za bývalým hornickým učilištěm (původně staveniště bunkru), dlouhá asi 40 m a vysoká až 17 m.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1442

Geologie

Geologická charakteristika: Trutnovské souvrství - slepence (perm, saxon), perucko - korycanské souvrství (křída, cenoman), bělohorské souvrství (turon). V pravé části skalní stěny vystupují červenohnědé slepence až brekciovité slepence trutnovského souvrství. Jsou středně zrnité až hrubozrnné, s valouny do průměru až 10 cm. Ty jsou polozaoblené až poloostrohranné. Až 90 % valounů na lokalitě je tvořeno křemenem, následují valouny bazaltandezitů (až 8 %), lydit, kvarcity. Podíl valounů bazaltandezitů, pro tuto jednotku charakteristických, na lokalitách v okolí stoupá někdy až na 80 %. Slepence se střídají s podřízenými slabými polohami pískovců, většinou slabě vápnitých, někdy se zvýšeným podílem živců (arkózovité pískovce). Na popsané permské slepence v levé (jižnější) části skalní stěny nasedají ostře sedimenty svrchní křídy. Na bázi to jsou glaukonitické pískovce až slepence 0,7 m mocné, místy jílovité, tmavošedé, s rozptýlenou organickou hmotou a řídkými zuhelnatělými zbytky rostlinných os. V jejich nadloží je asi 5 m šedých až tmavošedých jílovitých pískovců až prachovců, ve svrchní části vápnitých. Nad nimi je asi 4 m mocná poloha vápnitých prachovců až slínovců. Celá tato sekvence patří cenomanu (korycanským vrstvám), jehož spodní část je v této oblasti někdy popisována jako pískovcová, svrchní prachovcová. V nadloží této jednotky jsou světle šedé až namodrale šedé prachovce s křemito - vápnitým tmelem. Jsou pevné, někdy bývají spongilitické. Jsou řazeny již ke spodnoturonskému bělohorskému souvrství. Sedimenty trutnovského souvrství jsou do hloubky asi 1,5 m pod bázi křídy vyběleny (jsou bělavé až narůžovělé, někdy skvrnité) v důsledku předkřídového zvětrávání (zvětralinový povrch). V důsledku blízkosti hlavní linie hronovsko - poříčské poruchy jsou vrstvy příkře postaveny (až 84°k JZ). Směrem k JZ se rychle pokládají. V křídě na odkryvu měřené hodnoty klesají na 50°. Postupně dále k JZ přecházejí do subhorizontálních úklonů
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - vnitrosudetská pánev (čs. část), Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev
Stratigrafie: paleozoikum - perm, mezozoikum - křída
Témata: paleontologie, sedimentologie, strukturní geologie (tektonika), stratigrafie
Jevy: litologické rozhraní, skála, skalní stěna, tektonické zrcadlo, transgrese, diskordance, zvrstvení, zlom, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, slínovec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jedinečný výchoz dokumentující styk křídových a permských sedimentů v tektonickém pásmu hronovsko-poříčské poruchy.
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Z iniciativy vedení obce Malé Svatoňovice je lokalita upravena a zpřístupněna veřejnosti.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme k vyhlášení maloplošně chráněného území z hlediska reprezentativního výskytu geologických fenoménů. 29.9.2009; Přístup veřejnosti je omezen el. ohradníky pastvin. Před geologickým profilem je složena kupa hnoje. Celá stěna postupně zarůstá a není udržována. Doporučeno kontaktovat majitele pozemků a přístup usnadnit. 13.10.2018;

Literatura

Pešek J. et al. (2001): Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky. - Český geologický ústav, 243 s. Praha.; ---http://www.turistika.cz/mista/geologicky-vychoz-u-malych-svatonovic

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Prouza Vladimír, 15.01.03
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 15.05.03, Prouza Vladimír 29.09.09, Gürtlerová Pavla 13.10.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1442 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1442.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Dr. Vladimír Prouza ukazuje na odkrytou hranici křídy a permu, Pavla Gürtlerová, 2004
rozhraní křídy (světlé cenomanské glaukonitické pískovce) a permu (červené slepence a arkózovité pískovce), Pavla Gürtlerová, 2004
Skalní stěna za bývalým hornickým učilištěm (původně staveniště bunkru), Pavla Gürtlerová, 2003
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]