Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Borečský vrch

Vyhledávání

Borečský vrch

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Litoměřice
Katastrální území: Boreč u Lovosic
Mapové listy: 0243, 02431
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Elevace asi 500 m S. od obce Boreč a 500 m JZ. od Režného Újezda.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Vrcholová partie kóty 449 Boreč a skalní výchozy a suťová pole pod vrcholem.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 137

Geologie

Geologická charakteristika: Vrch Boreč (kóta 449) je intruzí sodalitického trachytu do silicifikovaných jílovitých vápenců rohateckých vrstev. Trachytové těleso je obklopeno balvanitými sutěmi, v nichž se udržuje relativně konstantní teplota. Dutiny v těchto sutích mají stejný dynamický režim jako oboustranně otevřená jeskyně. V zimním období se jimi procházející vzduch ohřívá a vznikají tak výrony teplejšího vzduchu (ventaroly), které neinformovaná veřejnost může považovat za plynné exhalace spojené se sopečnou činností. Na tento fenomén upozornil již J. Krejčí. Výrony teplého vzduchu udržují ve vrcholové partii stabilní teplotní podmínky (nedochází k zamrzání), díky čemuž je tato lokalita unikátní i z botanického hlediska.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geologie, geomorfologie, botanika
Jevy: intruze, suťové pole, kamenné moře
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: trachyt
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 2421     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Hlavním důvodem ochany je geologický fenomén - výrony teplého vzduchu ze suti v chladném období. Vyhlášení ZCHÚ: MŠVU, 23. 6. 1951, č. předpisu: 96.515/51; dodatečná registrace ve Sbírce zákonů (Výnos MK ČSR č. 14.200/88 z 29. 11. 1988).
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Macák, F. et al. (1963): Základní geologická mapa 1 : 25 000 M-33-52-B-d Milešovka. - Archiv ÚÚG, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Cajz Vladimír, 10.11.94
Aktualizoval(a): Hradecký Petr 10.11.08, Rapprich Vladislav 19.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 137 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/137.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Ventaroly v trachytových sutích na svahu Borečského vrchu, Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2003
Ventaroly v trachytových sutích na svahu Borečského vrchu, Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2003
Borečský vrch - 449 m n. m., trachytové těleso, Přemysl Zelenka, 2003
Borečský vrch - 449 m n. m., trachytové těleso, Přemysl Zelenka, 2003
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]