Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Radobýl

Vyhledávání

Radobýl

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Litoměřice
Katastrální území: Žalhostice, Litoměřice
Mapové listy: 0243, 02431
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Výrazná elevace asi 3 km SV. od Lovosic a 3 km ZJZ. od Litoměřic. Přístup do lomu po turistické značce od silnice Litoměřice - Michalovice. Cesta pokračuje dále do Žalhostic.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Opuštěný lom ve svrchní partii kóty 399 Radobýl.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 135

Geologie

Geologická charakteristika: Vrch Radobýl (kóta 399) je bazanitovým intruzivním tělesem ve slínovcích teplického souvrství. Kromě hodnoty krajinářské je zajímavý i z hlediska geologického. Ve svrchní partii je ze Z. strany vrch odkryt opuštěným lomem, v jehož stěně sloupce celkově značně chaotické orientace. To dokládá značně složité podmínky ochlazování během tuhnutí magmatu. Takové podmínky nebývají časté ani u výlevu ani u subvulkanických fáciích běžných přívodních drah. V místě, kde přívodní dráha dosahuje povrchu a přechází zde intruze v efuzi, jsou však takové podmínky reálné. Proto lze vrch Radobýl označit za přívodní dráhu zachycenou ve své připovrchové facii, kde původně docházelo k výronům magmatu na povrch a vzniku láv.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, geomorfologie, petrologie, botanika
Jevy: intruze, láva, kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost)
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazanit
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 356     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Chráněno od 1966 jako geologický fenomén (č. AOPK: 357), 1969 vyhlášeno botanické naleziště (č. AOPK 356 ). Stěna opuštěného lomu zachycuje geologickou stavbu kopce. Vyhlášení ZCHÚ č. 356: ONV Litoměřice, 14. 10. 1966. Vyhlášení ZCHÚ č. 356: MK ČSR, 20. 1. 1969, č. předpisu: 13.428/68.
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Shrbený et al. (1967): Základní geologická mapa 1 : 25 000 M-33-53-A-c Litoměřice. - Archiv ÚÚG, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Cajz Vladimír, 10.11.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 04.08.09, Rapprich Vladislav 03.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 135 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/135.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Miroslav Radoň, 2006
Miroslav Radoň, 2006
Radobýl - 399 m n. m., na záp. Straně opuštěný lom, Přemysl Zelenka, 2003
Radobýl - bazanitové intruzivní těleso, krajinná dominanta, Markéta Vajskebrová, 2003
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]