Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kalvárie

Vyhledávání

Kalvárie

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Litoměřice
Katastrální území: Velké Žernoseky, Libochovany
Mapové listy: 0243, 02431
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: 3,5 km s. od Lovosic, 6 km j. od Ústí nad Labem.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Rezervace, hluboký erozní zářez řeky Labe, skalnatý ostroh.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1344

Geologie

Geologická charakteristika: Skalnatý ostroh se třemi dřevěnými kříži na vrcholu tvoří výraznou dominantu České brány, z geologického hlediska představující nesmírně zajímavou lokalitu. Je celý tvořen mocným tělesem amfibolitů vybíhajícím směrem k s., které se spolu s fylity nachází na jihovýchodním okraji sasko-duryňské oblasti při kontaktu s tepelsko-barrandienskou oblastí (bohemikum). Na povrchu se tyto amfibolity a fylity, náležející do sasko-duryňské oblasti objevují jen v ojedinělých erozních oknech v okolí Doupovských hor a v České bráně. Jsou zde zastoupeny vcelku jednotvárné albit-epidotické amfibolity, na z. lemované výše metamorfovanými biotitickými amfibolity, které místy obsahují i granát. Relativně tenké vložky petrograficky odchylných hornin jsou tvořeny granát-muskovitickými, muskovitickými a amfibolickými svory. Na z. okraji, na kontaktu s rulovým komplexem krušnohorského krystalinika jsou v amfibolitech ložní žíly červenavě zbarvených leukokrátních křemenoživcových ortorul. Východně od Kalvárie vystupují slabě metamorfované horniny fylitového komplexu - sericitické, kvarcitické a vápnité fylity, obsahující tenké vložky zelených břidlic a metamorfovaných karbonátů s ankeritem. Spolu s amfibolity jsou nově řazeny k horninám spodnopaleozoického stáří jihovýchodního saxothuringika. Rozdíly v intenzitě metamorfózy mezi jednotlivými komplexy mají na tak krátkém úseku spíše charakter metamorfních skoků než pozvolného metamorfního přechodu a s největší pravděpodobností indikují tektonický styk mezi nimi (Mlčoch, 2003).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorsko-smrčinské krystalinikum - krušnohorské krystalinikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - sp. paleozoikum jv. okraje saxothuringika
Stratigrafie: paleozoikum až proterozoikum, paleozoikum
Témata: geologie, petrologie, strukturní geologie (tektonika), botanika
Jevy: litologické rozhraní, žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: amfibolit, svor, fylit, břidlice zelená
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1641     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Krajinná dominanta s hodnotnými společenstvy. Vyhlášení ZCHÚ: Správa CHKO České středohoří, 24. 5. 1993, vyhl. č. 2/93.
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Cajz, V. (edit.), 1996: České středohoří. Geologická a přírodovědná mapa 1:100000. - Str. 33-34, ČGÚ, Praha.; Mlčoch, B., 2003: Character of the Contact between the Saxothuringian and Teplá_Barrandian Unit. geoLines 16: 75

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dašková Jiřina, 18.06.02
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 19.11.09, Mlčoch Bedřich 24.04.17, Mlčoch Bedřich 01.06.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1344 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1344.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Miroslav Radoň, 2006
Morfologicky výrazná dominanta České brány (Porta Bohemica)., Miroslav Radoň, 2006
Miroslav Radoň, 2006
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]