Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lipská hora

Vyhledávání

Lipská hora

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Litoměřice
Katastrální území: Mrsklesy
Mapové listy: 0234, 02342
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: 10 km jv. od Bíliny, 600 m jz. od obce Medvědice.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Intruzivní trachytové těleso, krajinná dominanta.
ID : 1342

Geologie

Geologická charakteristika: Krajinná dominanta Lipské hory je trachytové intruzivní těleso lakolitové povahy, které vzniklo při stratigrafické hranici křída-vulkanický koplex. Morfologicky je to nepravidelná kupa eliptického půdorysu s jevy mrazového zvětrávání. Na svazích rostou teplomilné rostliny typické pro skály a suti.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geomorfologie, geologie, botanika
Jevy: intruze, skála
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: fonolit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 214     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významná krajinná dominanta s typickou flórou. Vyhlášení ZCHÚ: MŠVU, 20. 8. 1951, 100.936/51-IV/5; přehlášení: MK ČSR, 10. 2. 1977, 9.854/76.
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Cajz, V. (edit.), 1996: České středohoří. Geologická a přírodovědná mapa 1:100000. - Str. 31, ČGÚ, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dašková Jiřina, 18.06.02
Aktualizoval(a): Rapprich Vladislav 03.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1342 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1342.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Na vrcholu (689 m n. m.) trachytového lakolitu Lipské hory jsou tence deskovitá skaliska, rozčleněná četnými puklinami na bloky, stěny a římsy., Markéta Vajskebrová, 2018
Fonolitová intruze Lipská hora obnažené selektivní erozí, Vladislav Rapprich, 2002
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]