Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Plešivec

Vyhledávání

Plešivec

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Litoměřice
Katastrální území: Kamýk, Hlinná, Miřejovice
Mapové listy: 0241, 02413
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Elevace asi 1 km SV. od obce Kamýk a 1.5 km JZ. od Hlinné. Přístup do lomu od silnice od Hlinné po lesní zpevněné cestě cca 1km.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Širší okolí kóty 510 Plešivec. Na z. svazích stěna bývalého opuštěného lomu. Na vrchole i pod ním rozsáhlá suťová pole.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 132

Geologie

Geologická charakteristika: Kóta 510 Plešivec je tvořena bazanitovou intruzí v pískovcích merboltického souvrství, která je obnažena v subvulkanické pozici. Eroze, která stále preparuje intruzivní těleso, má za následek vznik balvanité suti - kamenného moře. Při jeho vzniku zůstávají relativně hluboké nevyplněné prostory mezi jednotlivými balvany. Pokud není propojením prostor umožněna cirkulace vzduchu, pak se v nich hromadí těžší studený vzduch. V takové dutině může po zimním období vydržet zbytek sněhu ještě po dlouhou dobu. Toto je mechanismus vzniku ledových jam - chráněného fenoménu lokality Plešivec.(1994). Ve vrcholových partiích je ze suti postavena kamenná cesta. Mimo chráněnou lokalitu v lese při cestě k Plešivci (cca 500 m z. od křižovatky v Hlinné) je v lese opuštěný lůmek v pískovcích merboltického souvrství.(2009)
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén), kenozoikum - kvartér
Témata: geomorfologie, kvartérní geologie
Jevy: jeskyně pseudokrasová, kamenné moře, suťové pole
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání, vulkanická
Hornina: bazanit
Geologický význam: geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 319     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Důvod ochrany geomorfologický, výskyt ledových jam v balvanité čedičové suti. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Litoměřice, 14. 10. 1966; změny nebo doplnění: Správa CHKO České středohoří, 30. 6. 1993.
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Shrbený, O. et al. (1967): Základní geologická mapa 1 : 25 000 M-33-53-A-c Lovosice. - Archiv ÚÚG, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Cajz Vladimír, 09.11.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 20.07.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 132 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/132.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Kamenné moře na  západních svazích Plešivce, v pozadí Lovoš , Pavla Gürtlerová, 2009
Kamenné moře na  západních svazích Plešivce, v pozadí Radobýl , Pavla Gürtlerová, 2009
Přístupová kamenná cesta v sutích na vrchole Plešivce, Pavla Gürtlerová, 2009
Opuštěný lůmek na v. straně Plešivce, Pavla Gürtlerová, 2009
Opuštěný lůmek na v. svazích Plešivce, Pavla Gürtlerová, 2009
Opuštěný lůmek na v. svazích Plešivce, Pavla Gürtlerová, 2009
Předchozí foto.. Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]