Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vrkoč

Vyhledávání

Vrkoč

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Ústí nad Labem
Katastrální území: Vaňov
Mapové listy: 0241, 02413
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Skalní výchoz za tratí na levém labském hřbetu v S. okraji městské části: Ústí nad Labem - Vaňov.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní výchoz žilné intruze s vějířovitou odlučností, vodopád potoka.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 130

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita Vrkoč představuje intruzivní těleso nefelinického bazanitu žilného tvaru, vypreparovaný erozí řeky Labe z pískovců merboltického souvrství a povrchových produktů efuzivní aktivity spodního subkomplexu. Výjimečná je zde vějířovitě uspořádaná sloupcová odlučnost. Pokud by se jednalo o běžnou pravou žílu, sloupcová odlučnost by byla subhorizontální, kolmá ke kontaktům. Zde však uspořádání sloupců indikuje ještě třetí plochu ochlazování situovanou vodorovně, v místě nad současným tělesem. Tuto plochu by mohl být povrch předpokládaného povrchového výlevu produkovaného právě touto žilou. Pak by těleso Vrkoče představovalo lineární přívodní dráhu, což je v souladu s představou riftového vulkanismu této oblasti. Vodopád na Podlešínském potoce (Vaňovský vodopád), cca 500 západně od NPP Vrkoč, se vytvořil díky nevyrovnané spádové křivce na stupni tvořeném odolnější horninou - lávovém výlevu bazanitu. Je vysoký 12 m a je nejvyšší v Českém Středohoří.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geomorfologie, vulkanologie
Jevy: láva, intruze, kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost), vodopád, selektivní eroze
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazanit
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 518     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Chráněno z hlediska geologického jako vynikající ukázka sloupcové odlučnosti čediče uspořádané do vějíře. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Ústí nad Labem, 10. 6. 1966.
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Shrbený, O. et al. (1967): Základní geologická mapa 1 : 25 000 M-33-53-A-a Ústí nad Labem. - Archiv ÚÚG, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Cajz Vladimír, 09.11.94
Aktualizoval(a): Hradecký Petr 10.11.08, Rapprich Vladislav 19.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 130 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/130.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Miroslav Radoň, 2006
Miroslav Radoň, 2006
Miroslav Radoň, 2006
Vladimír Cajz, 1990
Vodopád přes bazální příkrov čedičové horniny záp. od skály Vrkoč u Vaňova., Božena Havlíková, 1966
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]