Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pokličky

Vyhledávání

Pokličky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Mělník
Katastrální území: Kokořín
Mapové listy: 0244, 02444
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: Kokořínské údolí, levý břeh malé říčky Pšovka. Severně od z. okraje rokle Močidla. Cca 500 m v. od silnice v údolí.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Unikátní skalní útvar (pískovcové věže s železitými inkrustacemi).
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1223

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní věže v středně zrnitých až hrubozrnných pískovcích jizerského souvrství jsou překryty rezistentní vrstvou železitých pískovců až slepenců, které tvoří tzv. pokličky. Tyto skalní objekty jsou výsledkem selektivního zvětrávání pískovců. Nejhrubší sedimenty ve svrchních partiích pískovcových věží s bohatými inkrustacemi sloučenin železa více odolávají erozním vlivům než pískovce pod nimi. Zdrojem proželeznění hrubozrnných pískovců a slepenců jsou proniky třetihorních vulkanitů dále na východ – v okolí Sedlece a horní části rokle Močidla. Během vulkanické aktivity v terciéru došlo k aktivní cirkulaci podzemních vod bohatých železem v těchto hrubozrnných sedimentech. Zdrojem železa byly samotné bazické vulkanity, v nichž došlo k rozkladu minerálů Fe (magnetit, biotit), ale horniny hlubších pater zemské kůry. Výška skalních věží s pokličkami na lokalitě je cca 15 m, mocnost proželeznělé desky v rokli Močidla dosahuje místy až 6 m. Asi 200 m východně od "Pokliček" po turistické cestě procházíme pískovci, které se nalézají v nadloží proželeznělého horizontu. V těchto pískovcích se vytvořily četné dutiny a skalní okna jako následek selektivní eroze nesourodého pískovcového materiálu. Vrstva bohatší vápnitou složkou podléhala při diagenezi snáze rozpukání než okolní, relativně plastičtější křemenný pískovec. Vápnitý tmel se nakonec v obvodu dnešních dutin zcela rozpustil a nesoudržný písek byl odstraněn.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - lužický vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: geomorfologie, sedimentologie
Jevy: skalní hřib, selektivní eroze, skalní dutina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání
Hornina: pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 179     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ojedinělý geomorfologický útvar.Součást PR Kokořínský důl (id 40).
Součást VCHÚ: CHKO Kokořínsko - Máchův kraj
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Ohroženo místy hojným turistickým ruchem.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Havlíček P., Tyráček J. (edit) 2000: Bohemian field conference. September 10 - 12, 2000. Excursion guide book. - Str. 5, ČGÚ. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dašková Jiřina, 01.11.01
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 25.08.09, Gürtlerová Pavla 12.10.12, Adamovič Jiří 24.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1223 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1223.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavla Gürtlerová, 2012
Pavla Gürtlerová, 2012
Tvary pískovcových skal vzniklé selektivním zvětráváním pískovců., Lucie Kondrová, 2010
Tvary pískovcových skal vzniklé selektivním zvětráváním pískovců., Lucie Kondrová, 2010
Tvary pískovcových skal vzniklé selektivním zvětráváním pískovců. , Lucie Kondrová, 2010
Ojedinělý geomorfologický útvar., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2006
Předchozí foto.. Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]