Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Jezírka

Vyhledávání

Jezírka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Rakovník
Katastrální území: Podmokly, Skryje nad Berounkou
Mapové listy: 1232, 12323
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: Údolí Zbirožského potoka v délce 2 km od Podmokelského mlýna k severu a rokle pravého přítoku-Petrova luhu, 2km jz. od Skryjí.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: skalní stěny v údolí potoka
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1158

Geologie

Geologická charakteristika: Turisticky známý kaňon Zbirožského potoka sv. od Podmokelského mlýna je vytvořen ve svrchnokambrických andezitech, při kontaktu s dacity, které tvoří na levé straně údolí vrch Čihátko. Na začátku zahlubujícího se kaňonu u Podmokelského mlýna vychází podloží tvořené středně kambrickými sedimenty jineckého souvrství prachovité a jílovité břidlice s četnými zkamenělinami, zejména trilobity a ramenonožci. Dále po proudu potoka převažuje dacitová suť z Čihátka a tektonicky postižené skály andezitu. Sloupcovité rozpukání vulkanitů ovlivnilo tvar skalních stěn a tvorbu prahů. Vlastní kaňon je úzkou průrvou ve skále, potok pod soutěskou vytváří místy tůňky. Lokalita je důležitá i rozsáhlými výchozy andezitu při bázi svrchnokambrického křivoklátsko-rokycanského vulkanického komplexu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum - kambrium - svrchní kambrium
Témata: vulkanologie, geomorfologie, petrologie, stratigrafie, paleontologie
Jevy: skalní stěna
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: dacit, břidlice
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1823     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Malebné skalní stěny a prahy, tvořené vulkanity křivoklátsko-rokycanského pásma. Jsou součástí přírodní rezervace. Vyhlášení ZCHÚ: Správa CHKO Křivoklátsko, 9. 10. 1995.
Součást VCHÚ: CHKO Křivoklátsko
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: bez střetů, sběratelství
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů. V místech výstupu břidlic na povrch dochází občas k nedovolenému sběru fosilií.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Waldhausrová J. (1966): The volcanites of the Křivoklát-Rokycany zone.- Paleovolcanites of the Bohemian Massif, 145-151, Praha Waldhausrová J. (1971): The chemistry of the Cambrian volcanics in the Barrandian area.- Krystalinikum, 8, 45-75, Praha Chlupáč I. (1999): Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí.- Academia Praha; Zahradnický J., Mackovčin P. a kol.(2005): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mašek Jan, 03.07.01
Aktualizoval(a): Steinová Marika 24.09.09, Žáčková Eliška 02.09.10, Hradecký Petr 20.04.14

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1158 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1158.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
František Fremund, 2007
Jiřina Dašková, 2002
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]