Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Údaje o záznamu > Lokality s fotodokumentac��: > Amálino údolí - pod Suchým vrchem, pinky

Údaje o záznamu

Amálino údolí - pod Suchým vrchem, pinky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Klatovy
Katastrální území: Kašperské Hory
Mapové listy: 2233, 22332
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - okres KT; mold. Českého lesa; domažlické kryst.; zp.č. pluton; zp.č. bazické magmatity
Lokalizace: Svah pod silnicí do Červené jv. od Kašp. Hor, nad Zlatým potokem
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Pinky po středověké těžbě zlata.
Technický objekt: propadliny (pinky)
ID : 445

Geologie

Geologická charakteristika: Pinky, štoly a šachty situované v pararulovém komplexu šumavského moldanubika, který je tvořen migmatity resp. migmatitizovanými biotitickými pararulami se sillimanitem, s drobnými vložkami erlánů, amfibolických rul, leptynitů a kvarcitů. Časté jsou proniky žul a pegmatitů. Těžební pozůstatky jsou vázány na pásma zrudnělých křemenných zón /žíly a čočky/ o mocnosti od 1 m do cca 20 m. Průměrná hloubka pinek je do 4 m, maximální hloubka je 10 - 12 m. Pinky představují nejrozsáhleji zachované území po středověké těžbě zlata s ojediněle zachovanými mělkými šachtami. Jsou situovány v průzkumném území ložiska Au-W rud ložiska Kašperské Hory, v prostoru, kde je schválen výpočet zásob vyhledaných a prognózních zásob zlata a wolframu z roku 1993. Ve štole Kristina je uložena seismografická stanice, která denně zaznamenává kmity půdy zesílené signály a jsou součástí světových seismografických center. Počtem zaznamenaných se stanice řadí na přední místa v Evropě.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: těžební činnost a její následky, ložisková geologie, mineralogie
Jevy: zrudnění
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), antropogenní (činnost lidská)
Hornina: pararula
Geologický význam: geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1687     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Pinky představují nejrozsáhleji zachované území po středověké těžbě zlata s ojediněle zachovanými mělkými šachtami. Lokalita je součástí PR Amálino údolí, která zahrnuje i další geologicky významná místa dokumentující těžbu zlata v 19.stol.(Amálino údolí - pod Liščím vrchem - id 447, Amálino údolí-Naděje - id 2117 a Štolu Bedřich - id 444). Ochrana území PR sahá až nad prameniště Zlatého potoka východně od popisovaných geologických lokalit. Chráněné jsou tam především biotopy skalisek, mokřadů, pramenišť a stromových skupin, díky tomu nejsou zařazeny do geologických lokalit. Geologický význam širšího území Amálina údolí přesahuje hranice PR. Např. Kašperské hory -Suchý vrch štoly - id 446.
Součást VCHÚ: CHKO Šumava
Součást Geoparku: Královská Šumava (kandidát)
Střety zájmů: lesnictví
Popis střetů zájmů: Nebezpečí aplanace pinek při těžbě dřeva a úpravě lesních komunikací.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Beneš K. et al./1978/: Geologická stavba šumavského moldanubika. Nepubl.zpráva, MS Geofond Praha. Beneš K et al./1983/: Geologická stavba šumavského moldanubika. Rozpravy ČSAV,93,7.Praha. Fiala F./1986/: Geologická zpráva z lokality Kašperské Hory.MS ÚGG ČSAV.Praha. Fiala F./1989/: Tektonický vývoj moldanubika v kašperskohorském rudním obvodu. Acta Univ.Carol.,Geologica.Praha. Hochstetter F./1854/:Geognostische Studien aus dem Boehmer Walde.Jhb.d.k.k.Geol.Reichsanstalt Wien. Morávek P. et al./1985/: Zhodnocení prognóz zlata. MS Geoindustria n.p.Praha.P 51 820 Pertoldová J. et al./v tisku/: Au-W mineralization of the Kašperské Hory ore district, SW Bohemia, Czechoslovakia.Proc.of the 8th I.A.G.O.D.Symposium, Ottawa. Punčochář M./1989/: Závěrečná zpráva úkolu Český masív - ověřování prognóz Au. Dílčí úkol: Kašperské Hory. MS Geoindustria s.p.Praha. Punčochář M./1992/: Závěrečná zpráva Kašperské Hory.MS GMS a.s.Praha. Urban J./1957/: Zpráva o výsledcích báňsko-historického výzkumu - Kašperské Hory.MS ÚVR Kutná Hora.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Punčochář Milan, 01.12.93
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 08.10.10, Gürtlerová Pavla 28.02.17, Kukal Zdeněk 03.11.17, Vajskebrová Markéta 15.04.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 445 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/445.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní výchozy pararul a metakvarcitů na severním svahu Zlatého potoka jsou zdrojem zlatonosných rud., Markéta Vajskebrová, 2019


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]