Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Údaje o záznamu > Lokality s fotodokumentac��: > Baba

Údaje o záznamu

Baba

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Dejvice
Mapové listy: 1224, 12241
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Skály a stráně nad železniční tratí na levém břehu Vltavy jižně od ústí Šáreckého potoka.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skály a výchozy ve stráních
ID : 2734

Geologie

Geologická charakteristika: Z geologického hlediska jde o monotonní sled střídajících se drob a břidlic kralupsko-zbraslavské skupiny svrchního proterozoika v přirozených skalních výchozech. Břidlice jsou slabě oblastně přeměněny ve stadiu slabé kontaktní metamorfozy a anchimetamorfozy. Na několika místech jsou v břidlicích žíly tonalitového porfyritu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geologie, botanika, zoologie, litologie, sedimentologie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , magmatická
Hornina: droba, břidlice, tonalit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 754     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skalní výchozy proterozoických břidlic se společenstvy skalních stepí. Na území přírodní památky rostou společenstva skal, skalních spár a drolin na strmých stěnách, vrcholové plošinky obohacené spraší porůstají teplomilné trávníky. Rýhy a rokle zarůstají teplomilné křoviny a vysázený akát. Jde o bohaté naleziště teplomilné fauny. Území je pod antropologickým tlakem již od pozdní doby kamenné-na navazující plošině bylo prokázáno pravěké sídliště. Výměra: 7,33 ha Vyhlášeno: 1982
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Není střet zájmů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Kubíková J., Ložek V., Špryňar p. a kol.(2005):Praha. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek XII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, str.90

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 22.05.07
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 29.05.07, Steinová Marika 18.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2734 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2734.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výchozy střídajících se drob a břidlic kralupsko-zbraslavské skupiny svrchních starohor., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2010
Výchozy střídajících se drob a břidlic kralupsko-zbraslavské skupiny svrchních starohor., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]