Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Černá stráň

Vyhledávání

Černá stráň

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Plzeň-jih
Katastrální území: Starý Plzenec
Mapové listy: 1233, 12334
Oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: J. svah vrchu Hůrka na okraji obce Starý Plzenec.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Přirozené výchozy ve strmém svahu, celková výměra 8,29 ha.
ID : 999

Geologie

Geologická charakteristika: Černá stráň je známá a nejlépe prozkoumaná lokalita ve svrchní části dobrotivského souvrství v západní části pražské pánve.Ve spodní části profilu vystupují jemné, jílovité, černošedé břidlice. Směrem do nadloží obsahují prachovcovou příměs, která je vždy doprovázena snížením štípatelnosti.Ve vyšších polohách se vyskytují až několikametrové lavice světlých křemenců, které jsou od sebe odděleny polohami jemných jílovitých břidlic. Fauna je nejhojnější v poloze několika metrů nad úrovní cesty, která vede podél jižního úpatí svahu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: paleontologie, sedimentologie, stratigrafie, geologie
Jevy: zkameněliny - fauna, výchoz, vrstva
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: křemenec, břidlice
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1349     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Naleziště fauny ve svrchní části dobrotivského souvrství. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Plzeň-jih, 15. 11. 1990.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Území není bezprostředně ohroženo.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Röhlich, P. (1957): Střední ordovik (Lanvirn a Llandeilo) u Starého Plzence. - Rozp. Čs. Akad. Věd, Ř. mat. přír. Věd, 67, 1, 1-58. Praha. Mašek, J. et al. (1993): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000, 12-333, Plzeň.- ČGÚ Praha. Mergl, M. (1978): Výsledky paleontologického výzkumu ordoviku v širším okolí Starého Plzence. - Sbor. Západočes. Muz. v Plzni, Příroda, 28, 1-70. Plzeň.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kraft Jaroslav, 21.07.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 23.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 999 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/999.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]