Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Horní Bříza

Vyhledávání

Horní Bříza

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Plzeň-sever
Katastrální území: Horní Bříza, Trnová
Mapové listy: 1233, 12331
Oblast: Permokarbon a terciér středočeské a západočeské limnické oblasti
Lokalizace: Severní okraj Horní Břízy.
Charakteristika objektu: Kaolinový odkliz - jámový lom o velikosti 1500 x 450 m s vnitřní výsypkou.
Technický objekt: lom
ID : 992

Geologie

Geologická charakteristika: V lomu se těží bělavé kaolinitové pískovce různé zrnitosti, většinou šikmo zvrstvené, s polohami slepenců, jejichž valouny jsou převážně křemenné. Horniny jsou součástí plzeňské pánve a řadí se do týneckého souvrství (karbon, stefan). Paleontologická lokalita s nálezy stefanské flóry.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - středočeské a západočeské mladší paleozoikum
Stratigrafie: karbon
Témata: geologie, sedimentologie, paleontologie, ložisková geologie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významné kaolinové ložisko dobývané od 60. let minulého století (nejprve hlubinně, později převážně povrchově) do současnosti.
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: Těžba.

Literatura

Mašek, J. et al. (1993): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 12-333 Plzeň. - Český geologický ústav, Praha. Jiránek, J. (1977): Geology, petrology and genesis of the kaolin sediments of the Horní Bříza and Kaznějov deposits in the Plzeň Basin. - Folia Mus. Rer. natur. Bohem. occid., Geologica, 8, 1-34. Plzeň. , J. et al. (1984): Závěrečná zpráva úkolu Horní Bříza. - MS Geofond, Praha. Poruba, Z. - Špinar, Z. (1956): Průzkum kaolinu, Horní Bříza 1955. - MS Geofond Praha. Poruba, Z. - Špinar, Z. - Malich, O. (1958): Horní bříza - Kaolin 1956-1958. - MS Geofond Praha. Wild, J. (1977): Historie dobývání a úpravy ložisek kaolinů v S. části plzeňské pánve. - Sbor. Západoč. Muz., Přír., 21, 1-91. Plzeň.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mašek Jan, 11.02.94

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 992 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/992.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Kaolinový lom v horní Bříze, Trnové., Jiří Rudolský
Pohled na kaolinový lom v Horní Bříze., Markéta Vajskebrová, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]