Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Příšovská homolka

Vyhledávání

Příšovská homolka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Plzeň-sever
Katastrální území: Příšov
Mapové listy: 1144, 11442
Geologická správní oblast: Permokarbon a terciér středočeské a západočeské limnické oblasti
Lokalizace: 1 km sz. od obce Příšov, na svahu hřbítku, částečně v mělké erozní rýze, v levém břehu Všerubského potoka, těsně při okraji silnice.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Nízká vyvýšenina, ve svahu však morfologicky nápadná, protažená směrem JZ - SV. Několik starých lomů.
ID : 991

Geologie

Geologická charakteristika: Cajz 1993: Příšovská homolka je povrchový explozivní vulkán vzniklý freatomagmatickou sopečnou činností. Výstup magmatu byl tektonicky predisponován zlomem, který postihuje permokarbonské sedimenty tvořící podloží. K výraznějšímu obohacení magmatu plynnou složkou došlo patrně až vlivem styku se zvodnělými partiemi sedimentů (Bareš 1959). To mělo za následek desintegraci magmatického materiálu již v přírodní dráze a následně vznik povrchových pyroklastických hornin s výraznou příměsí xenolitické složky (zvláště patrné jsou křemenné valouny původem ze slepenců). Winkler (1911) popisuje v xenolitickém materiálu též úlomky dřevin, jejichž stáří odpovídá sv. miocénu. S tím koresponduje i pozice vulkánu ležícího na spodnomiocenních sedimentech. Jejich přítomnost v sopečném materiálu je však poněkud problematická, neboť jejich materiál je totožný s materiálem permokarbonských sedimentů. Nicméně jak charakter sopečné horniny, tak i zachovaná morfologie vlastního vulkánu svědčí o nevelkém stáří. Oběma výše citovanými autory popisované intruzivní brekcie a starou těžbou sledované žíly nejsou za současného stavu odkrytí lokality jednozančně prokazatelné. Kraft J.:Jde o nejjižněji situovaný neovulkanit Českého masivu. Geneticky náleží mezi drobná, ojedinělá tělese neovulkanitů na jižní periferii Doupovských hor. Vznik Příšovské homolky spadá do II. Až III. Sopečné fáze terciéru Českého masivu. Výplň tvoří vrstvy sopečných popelů a tufů na obvodu tělesa, komínová brekcie, vyplňující někdejší jícen a sopouch a žíly čedičové horniny, které prorážejí komínovou brekcií. P.Hradecký 2001: Příšovská homolka je relikt vulkanické formy typu nasypaného kužele (cinder-cone), což je monogenetická forma asociovaná se zlomem či puklinovým pásmem.Je tvořena středně až hrubě zrnitými lapillovými až bombičkovými tufy. Ty jsou druhotně dobře zpevněné a projevují periklinální zvrstvení od centra kužele. Lithické fragmenty dosahují maximální velikosti 5 cm, většinou jsou 3 - 5 cm velké.Ze starší literatury se uvádí nález dřeva druhu Glyptostrobus europeus, který je znám z pliocénu.Juvenilní fragmenty mají složení hauynického nefelinitu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - neogén - miocén
Témata: vulkanologie, petrologie, sedimentologie
Jevy: struskový kužel, vulkanoklastika, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazanit
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 344     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Příšovská homolka je chráněnou lokalitou od roku l933 (doplnění statutu v r. l956). Je to izolovaný vulkanický výskyt, typu struskového kužele, který má samostatnou strukturní pozici, látkové složení a liší se i stářím od většiny neogenních vulkanitů Českého masivu - je mladší. Vzhledem ke své jedinečnosti zasluhuje i nadále ochranu jako Přírodní památka. Vyhlášení ZCHÚ: MŠANO, 31. 12. 1933, č. předpisu: 143.547/33; změny nebo doplnění: MK, 4. 7. 1956, č. předpisu: 17.505/55; dodatečná registrace ve Sbírce zákonů (Výnos MK ČSR č. 14.200/88 z 29. 11. 1988).
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: V současné době žádné.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Spudil J.,Pešek J., Přibyl A., l97l: Základní geol.mapa l : 25 000, list M-33-75-D-a Město Touškov. - MS Geofond Praha. Jiránek J., l977: Chráněný přírodní výtvor Příšovská homolka. - Památky a příroda, 37/32, C, 7, S, Praha. Winkler A., 1911: Uber den Aufbau und das Alter der Tuffitkuppe Homolka bei Pzžischow (Bezirk Pilsen). - Mitt. Geol. Ges. sv. 4, 2, Wien.; Bareš M. (1959): Příšovská homolka. Sbor. Vysoké školy pedagogické v Plzni, serie biol. - chem., 2, 231-248, Plzeň.; KettnerR. (1958): Nejmladší české sopky. Vesmír,37,109-112, Praha.;Rubín J. (1966): Třetí nejmladší západočeská sopka, Lidé a země, 15, 374, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hradecký Petr, 01.11.93
Aktualizoval(a): Lorencová Markéta 25.01.05, Rapprich Vladislav 05.10.09, Lojka Richard 10.07.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 991 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/991.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Příšovická homolka - izolovaný vulkanický výskyt, Markéta Vajskebrová, 2003
Příšovická homolka - středně až hrubě zrnité tufy, Markéta Vajskebrová, 2003
Markéta Vajskebrová, 2003
Markéta Vajskebrová, 2003
Markéta Vajskebrová, 2003
Přírodní památka Příšovická homolka, Markéta Vajskebrová, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]