Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Broumovské stěny

Vyhledávání

Broumovské stěny

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Křinice, Martínkovice, Božanov
Mapové listy: 0433, 04332,04341,04314
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: Pískovcové skály SV. od Police nad Metují s osou položenou na vrcholech Honský Špičák (652,2 m), Supí hnízdo (702,0 m), Modrý kámen (685,8 m), Velká kupa (708,4 m), Božanovský špičák (772,7 m), Bílá skála (708,0 m) a Signál (707.8 m).Uzemí spadající východně od této osy. Strmé svahy kuesty spadající do Broumovské pánve.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Geomorfologicky zajímavé rozsáhlé skalní útvary vytvořené v kuestě křídových pískovců (skalní města).
Exkurzní lokalita: ano
ID : 99

Geologie

Geologická charakteristika: Broumovské stěny tvoří sv. část území skalní kuesty pískovcových skal. Území je omezeno na sv. příkrými skalními srázy spadajícími do Beoumovské pánve. Na opačnou stranu na Policko(NPP - Polické stěny), se svažují mírněji a jsou zde rozbrázděny hlubokými údolími, která zde vytvářejí menší skalní města. Uzemí NPR Broumovské stěny zahrnuje skalní město na vrcholu Božanovského Špičáku, Koruny a v okolí Kupy. Skalní města jsou tvořeny hrubozrnnými arkózovými pískovci křídového stáří (jizerské souvrství, turon). Pískovce jsou tvořeny až z 88% křemenem, 4% živcem a 0.7% úlomky rul. Směr šikmého zvrstvení pískovců a jejich mineralogický obsah ukazuje, že zdrojovou oblastí pískovců byla oblast Sovích hor na V. až SV. (Klein 1961). Pískovce směrem k ose polické pánve rychle přecházejí do písčitých slínovců. Na přechodu mezi oběma faciemi se hojně nachází fosilní fauna (převážně břichonožci rodu Rhynchnella).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - hejšovinský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: geomorfologie, paleontologie, sedimentologie, botanika, geologie, strukturní geologie (tektonika), hydrogeologie
Jevy: kuesta, jeskyně pseudokrasová, kamenné moře, evorzní hrnec, pramen, sesuv, skála, skalní brána (most), skalní hradba, skalní hřib, skalní komín, skalní město, skalní mísa, skalní okno, skalní plotna, skalní převis , skalní stěna, skalní věž, soutěska, skalní strž (rokle), suťové pole, voštiny, vrstva, výchoz, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , tektonická, zvětrávání
Hornina: pískovec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 2430     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Rozlehlé skalní město s reliktním borem a suťovými lesy na úpatí. Při hraně Broumovských stěn se vyskytují skalní hřiby. Nejpěknější jsou v okolí Slavného a v okolí Božanovského Špičáku. Pískovce broumovských stěn představují významný hydrogeologický kolektor. Vyhlášení ZCHÚ: MK, 5. 3. 1956, č. předpisu: 55.763/55.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: Hlavním střetem zájmů je ložisko Božanov,těžené lomem již od l8.stol.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Klein, V. (1961): Příspěvek k poznání křídy vnitrosudetské deprese. - Sbor. Ústř. Úst. geol., odd. geol., 26, 1959, 2. díl, 569-611. Praha. Nedomlel, A. - Návratová, K. (1979): Geologický průzkum křídových pískovců severovýchodních Čech. - Sborník 22. konference ČSMG, 187-196. Trutnov. Petrascheck, W. (1934): Der bohmische Anteil der Mittelsudeten und sein Vorland. - Mitt. Geol. Gesell., 26, 1-136. Wien.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Čech Stanislav, 31.10.94
Aktualizoval(a): Čech Stanislav 17.12.04, Gürtlerová Pavla 31.03.06, Gürtlerová Pavla 07.11.08, Gürtlerová Pavla 07.01.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 99 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/99.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pohled na Kuesty Broumovských stěn., Stanislav Stařík, 2018
Pestré geomorfologické tvary způsobené erozí křídových pískovců., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2013
Koruna (769,3 m) pohled od Božanova, Pavla Gürtlerová, 2010
Božanovský lom - těžba pískovců., Pavla Gürtlerová, 2010
Pestré geomorfologické tvary způsobené erozí křídových pískovců., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Pohled do Zaječí rokle, Pavla Gürtlerová, 2002
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]