Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Malesická skála

Vyhledávání

Malesická skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Plzeň-sever
Katastrální území: Malesice
Mapové listy: 1144, 11444
Oblast: Permokarbon a terciér středočeské a západočeské limnické oblasti
Lokalizace: V údolí Chotíkovského potoka, asi 1 km sv.od Malesic, sz. okolí Plzně
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní věže a skály v Horním Kyjovském lese tvořené hrubozrnnými arkózovými pískovci s vložkami a polohami drobnozrnných až hrubozrnných slepenců.(karbon)
ID : 989

Geologie

Geologická charakteristika: Ochrana lokality zahrnuje výraznou skalní věž tvořená hrubozrnnými arkózovými pískovci s vložkami a polohami drobnozrnných až hrubozrnných slepenců. Různý podíl železitého tmelu v pískovcích způsobuje zajímavé selektivní zvětrávání (skalní okna, římsy, voštiny). Stratigraficky jde o karbonské sedimenty týneckého souvrství. 400 m jz. od této chráněné lokality se nalézají nalézají skály a výchozy v Horním Kyjovském lese popisované Stárkovou (2002): Plzeňská pánev - karbon, barruel (týnecké souvrství). Skály v lese tvořené slepenci týneckého souvrství s erozními bázemi. Místy se vyskytují na bázi výmoly a útržky jílovců. Slepence přecházejí (od báze do nadloží) do hrubozrnných pískovců s roztroušenými valouny. Valouny jsou opracované křemeny, křemence, ruly, černé silicity, ryolity, ojediněle i žuly (velikosti 1-10 cm).V severním výskytu jsou patrné v hrubozrnných sedimentech dutiny po kmenech araukárií (orientované k JV a JZ). V hrubozrnných sedimentech se místy vyskytují polohy šikmo zvrstvených střednozrnných arkózovitých pískovců. Místy převládá kaolinitický tmel sedimentů. Celkový úklon sedimentů je 10-15° k JV.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - středočeské a západočeské mladší paleozoikum
Stratigrafie: svrchní karbon - siles
Témata: geomorfologie, petrologie, sedimentologie, litologie, stratigrafie
Jevy: selektivní eroze, skála, skalní věž, zvrstvení, inkrustace, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání
Hornina: arkóza, pískovec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 611     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ukázka selektivního zvětrávání karbonských sedimentů. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Plzeň-sever, 12. 7. 1974. Charakteristický vývoj týneckého souvrství.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Pešek, J. (1986): Malesice. - in Exkurzní průvodce XVII. sjezdu ČSMG, 123-124.;Stárková M. a kolektiv autorů, 2002: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 11444 Nýřany.- Česká geologická služba Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Drábková Jana, 11.02.94
Aktualizoval(a): Stárková Marcela 28.04.04, Plíšek Antonín 24.01.05, Lojka Richard 10.07.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 989 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/989.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Malesická skála - přírodní památka, Markéta Vajskebrová, 2003
Přírodní památka Malesická skála, Markéta Vajskebrová, 2003
Hrubozrnné arkózové pískovce s různým podílem železitého tmelu způsobují zajímavé selektivní zvětrávání, Markéta Vajskebrová, 2003
Malesická skála - selektivní zvětrávání arkózových pískovců týneckého souvrství, Markéta Vajskebrová, 2003
Marcela Stárková, 2001
Marcela Stárková, 2001
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]