Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > U skal

Vyhledávání

U skal

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Praha-východ
Katastrální území: Vyšehořovice
Mapové listy: 1313, 13134
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - velimská, pražská, roudnická a ohárecká křída
Lokalizace: Lom při j. okraji Vyšehořovic, na levém břehu potoka Výmola.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Několik opuštěných jámových lůmků, převážně zarostlých a místy i zavezených odpadem. Lokalita fosilní svrchnokřídové flóry.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 986

Geologie

Geologická charakteristika: Na lokalitě se nacházejí střednězrnné až jemnozrnné pískovce cenomanského stáří, místy s glaukonitickou příměsí. Ze svrchní jílovcové polohy v jejich podloží (perucké vrstvy)bylo popsáno přes 80 druhů cenomanských rostlin (např. Velenovský 1889). Významná geologická lokalita (Kříž et al. 1987). Pískovce využívány v minulosti jako stavební a dekorační kámen (např. kostel v Nehvizdech, kostel a tvrz ve Vyšehořovicích).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - vltavsko-berounský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman
Témata: paleontologie, stratigrafie
Jevy: zkameněliny - flora
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, jílovec (lupek)
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1070     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Evropsky významné paleobotanické naleziště, odkud bylo popsáno několik desítek druhů cenomanských rostlin. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Praha-východ, 3. 11. 1986.
Střety zájmů: vegetace, skládky odpadků
Popis střetů zájmů: V současné době je lokalita oplocena, kromě zarůstání vegetací jiné nebezpečí nehrozí. Území bylo prověřeno roku 1983 pracovníky Střediska památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje na základě inventarizačního průzkumu a kontroly z podzimu 1982 s násl. výsledkem: geol. fenomen není narušen, bylo by vhodné sledovat stav zarůstání lokality a podle potřeby provádět asanační zásahy podél lomových stěn. Biologické hodnoty území jako refugia flóry a fauny jsou do jisté míry degradovány provozem bažantnice, která zde byla bez projednání se státní ochranou přírody zřízena. Stav lokality v roce 2005 - Lokalita není oplocena, částečně zarůstá vegetací, místy slouží jako černá skládka.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Lokalita není oplocena, částečně zarůstá vegetací, místy slouží jako černá skládka 15.5.2005;

Literatura

Kříž, J. et al. (1987): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1 : 25 000 13-133 Úvaly. - Ústř. Úst. geol. Praha. Velenovský, J. (1889): Květena českého cenomanu. - Rozpr. Král. Čes. Společnosti Nauk, Tř. math.-přírodověd., 1-75. Praha. Knížetová L., Pecina P., Pivničková M., 1987: Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982 - 85.- Středisko památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, Bohemia centralis, sv. 16, str. 195 - 196, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zelenka Přemysl, Knížetová Ludmila, 01.11.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 29.09.05, Gürtlerová Pavla 15.05.05, Zelenka Přemysl 01.08.07, Zelenka Přemysl 24.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 986 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/986.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní stěna lomu u silnice do  Vyšehořovic., Pavla Gürtlerová, 2005
Skalní stěna lomu u silnice do  Vyšehořovic., Pavla Gürtlerová, 2005
Jemnozrnné pískovce peruckých vrstev (detail)., Pavla Gürtlerová, 2005
Kvádrovitá odlučnost pískovců v lomu u Vyšehořovic., Pavla Gürtlerová, 2005
Kvádrovitá odlučnost pískovců v lomu u Vyšehořovic., Pavla Gürtlerová, 2005
Pavla Gürtlerová, 2005


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]