Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Milá a Odolický vrch

Vyhledávání

Milá a Odolický vrch

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Most
Katastrální území: Milá
Mapové listy: 0234, 02343
Oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Čedičová kupa 2 km z. od silnice Louny - Most, 500 m sv. od obce Milá.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Čedičová kupa se stepní vegetací. Výrazně tvarované vulkanické těleso se sloupcovitou odlučností.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 984

Geologie

Geologická charakteristika: Morfologicky unikátní čedičová kupa, modernější petrografické zpracování provedl Kopecký (in Zoubek - Škvor et al. 1963). Horninu označil jako haynický nefelinit olivinický, obsahující perovskit. (Zelenka) Vrchol Milá představuje selektivní erozí obnaženou kompaktní přívodní dráhu stratovulkánu. Na okolních vrších zachovány zbytky láv a pyroklastik přikladem je Odolický vrch. (Rapprich)
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: terciér (neogén - paleogén)
Témata: vulkanologie, petrologie, geomorfologie, botanika
Jevy: kamenné moře, skála, vulkanoklastika
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazaltoid
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 241     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Vyhlášeno jako rezervace teplomilné vegetace s výraznou zonací. Kromě toho i morfologicky jedinečná vulkanická kupa se sloupcovitou odlučností. Výrazná krajinná dominanta. Vyhlášení ZCHÚ: MŠK, 25. 2. 1958, č. předpisu: 8.914/58; dodatečná registrace ve Sbírce zákonů (Výnos MK ČSR č. 14.200/88 z 29. 11. 1988).
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: turistika, nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: Je třeba udržovat v dobrém stavu jedinou přístupovou cestu, aby návštěvníci nechodili přes suťová pole a neurychlovali erozi.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme rozšířit rozsah ochrany MZCHÚ Milá i na Odolický vrch kóta 379.důvodem je zachování reprezentativních horninových typů pro tuto oblast. 11.11.2009;

Literatura

Zoubek, V. - Škvor, V. et al. (1963): Vyvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1 : 200 000 M-33-XIV, Teplice M-33-VIII Chabařovice. - Ústř. Ůst. geol., ČSAV Praha, Mlčoch B. a kolektiv autorů, 1994: Geologicky významné lokality v severočeské pánvi a jejím okolí, chráněné o navrhované k ochraně. - Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zelenka Přemysl, 11.01.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 30.11.04, Zelenka Přemysl 21.09.09, Rapprich Vladislav 11.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 984 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/984.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vladislav Rapprich, 2009
Vladislav Rapprich, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]