Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Raná

Vyhledávání

Raná

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Louny
Katastrální území: Raná u Loun
Mapové listy: 0234, 02343
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Hřbet 1 km z. od silnice Louny - Most, asi 0,5 km jz. od obce Raná. Chráněný je pouze jihozápadní cíp hřbetu. Výchozy se nacházejí především v centrální a severovýchodní části.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Čedičový hřbet porostlý stepní vegetací, výrazná vypreparovaná žilná vulkanická forma.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 983

Geologie

Geologická charakteristika: Čedičová, žilně tvarovaná, intruze směru SV-JZ vypreparovaná z křídových slínovců selektivní erozí. Je tvořená olivinickým nefelinitem. Instruktivní příklad z hlediska morfologie, vzhledem k dostupnosti ideální místo pro exkurze.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geomorfologie, vulkanologie, botanika
Jevy: žíla (magmatická), skála, sesuv, selektivní eroze, intruze
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazaltoid
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 361     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Vyhlášeno jako rezervace stepní vegetace na jz. svazích čedičového hřbetu. Z geologického hlediska nesmírně instruktivní případ vypreparované čedičové žíly velkých rozměrů, kopírující tektonickou linii. Vyhlášení ZCHÚ: MŠVU, 23. 5. 1951; č. 93.653/51; dodatečná registrace ve Sbírce zákonů (Výnos MK ČSR č. 14.200/88 z 29. 11. 1988).
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: turistika, sport
Popis střetů zájmů: Jako proslulé centrum bezmotorového létání na padácích a rogallech destruováno stovkami návštěvníků, kteří lezou po výchozech i sutích a ničí i vegetaci.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Zoubek, V. - Škvor, V. et al. (1963): Vyvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1 : 200 000 M-33-XIV, Teplice M-33-VIII Chabařovice. - Ústř. úst. geol., ČSAV Praha, Mlčoch B. a kolektiv autorů, 1994: Geologicky významné lokality v severočeské pánvi a jejím okolí, chráněné nebo navržené k ochraně.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zelenka Přemysl, 11.01.94
Aktualizoval(a): Adamovič Jiří 17.02.07, Rapprich Vladislav 18.11.08, Zelenka Přemysl 23.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 983 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/983.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Přemysl Zelenka, 1995


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]