Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Oblík

Vyhledávání

Oblík

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Louny
Katastrální území: Mnichov u Loun, Raná u Loun
Mapové listy: 0234, 02343
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Čedičový vrch 1,5 km východně od silnice Louny - Most, 1 km jižně od obce Mnichov.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Čedičový vrch se stepní vegetací. Výrazná morfologická elevace vulkanitu, lemovaná křídovými slínovci.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 982

Geologie

Geologická charakteristika: Selektivní erozí vypreparovaná přívodní dráha bazaltového vulkanizmu, která prorazila svrchnokřídové slínovce (svrchní turon, coniak, teplické a březenské souvrství).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén), mezozoikum - křída - svrchní křída
Témata: geomorfologie, vulkanologie, petrologie, botanika, zoologie
Jevy: intruze, selektivní eroze
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazaltoid, slínovec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 282     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Vyhlášeno jako NPR, z hlediska geologie má význam jako příklad vypreparovaného subvulkanického tělesa se sloupcovitou odlučností. Při úpatí obklopeno svrchnokřídovými slínovci. Významná krajinná dominanta. Vyhlášení ZCHÚ: MKI, 18. 11. 1967, č. předpisu: 13.904/67; dodatečná registrace ve Sbírce zákonů (Výnos MK ČSR č. 17.094/87 z 21. 12. 1987).
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: turistika, jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: Je třeba důsledně dodržovat zákaz vstupu mimo značenou cestu po severní straně z obce Mnichov, jinak se neúměrně zvýší denudace.Po značené cestě jezdí cykloturisté na horských kolech, způsobují erozi vysokého stupně.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Zoubek, V. - Škvor, V. et al. (1963): Vyvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1 : 200 000 M-33-XIV Teplice, M-33-VIII Chabařovice. - Ústř. úst. geol., ČSAV Praha, Mlčoch B. a kolektiv autorů, 1994: Geologicky významné lokality v severočeské pánvi a jejím okolí, chráněné nebo navržené k ochraně.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zelenka Přemysl, 10.01.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 30.11.04, Adamovič Jiří 17.02.07, Zelenka Přemysl 31.07.07, Rapprich Vladislav 18.11.08, Zelenka Přemysl 21.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 982 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/982.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Přemysl Zelenka, 1995


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]