Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Slepičí vršek

Vyhledávání

Slepičí vršek

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Jindřichův Hradec
Katastrální území: Lužnice
Mapové listy: 2333, 23333
Geologická správní oblast: Třeboňská a českobudějovická pánev
Lokalizace: 1000 m SSV. od kostela v obci Lužnice, kóta 426 Potěšil (Slepičí vršek).
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Morfologický terénní útvar, písečný přesyp.
ID : 975

Geologie

Geologická charakteristika: Vátá písečná duna postglaciálního stáří. Písečný přesyp má dobře zachovalý charakteristický původní tvar, nápadný převýšením 4-5m nad okolní terén.Movné polohy pleistocéních fluviálních písků a štěrků jsou jsou překryty v těchto místech eolickými sedimenty - navátými písky , pravděpodobně vytříděnými v pozdním glaciálu ze štěrkopískových nánosů Lužnice. Váté písky tvoří typický vyvýšený přesyp oválného tvaru. Ve směru S-J dosahuje celkové délky 80 m, kratší osa Z-V (směr větrné akumulace) je dlouhá přes 50m. Směr větru, který nanášel písčitý materiál, byl u tohoto přesypu opačný než u vlkovského přesypu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: geomorfologie, sedimentologie, botanika
Jevy: písečný přesyp
Původ geologických jevů (geneze): eolická (činnost větru)
Hornina: písek
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 398     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zachovalá písečná duna s typickou suchomilnou květenou. Vyhlášení ZCHÚ: MK, 5. 8. 1955, č. předpisu 19.053/55; dodatečná registrace ve Sbírce zákonů (Výnos MK ČSR č. 14.200/88 z 29. 11. 1988).
Součást VCHÚ: CHKO Třeboňsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Lokalita byla v minulosti narušena drobnou těžbou písku , vede přes ní cesta.Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Nebyla použita

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Lhotský Pavel, 10.11.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 21.09.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 975 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/975.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavla Gürtlerová, 2010
Pavla Gürtlerová, 2010
Pavla Gürtlerová, 2010
Pavla Gürtlerová, 2010
Miroslav Hátle, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]