Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pískovna u Dračice

Vyhledávání

Pískovna u Dračice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Jindřichův Hradec
Katastrální území: Rapšach
Mapové listy: 3311, 33114
Geologická správní oblast: Třeboňská a českobudějovická pánev
Lokalizace: 800 m Z. od kóty 460 křižovatka cest Františkov - Rapšach, přístup od silnice po zpevněné cestě od křižovatky Paříž- Rapšach. Součást území původní pískovny (těžebna Františkov) mezi osadou Paříž a Františkovem. Západní část je rekultivována (pastviny).
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Geologicky významnou lokalitu zastupuje východní část, kde ze dna původního dna pánve kvartérních štěrkopísků, které byly převážně odtěženy, vystupují skalní výchozy ortorul až 4 m vysoké.
Technický objekt: pískovna
Exkurzní lokalita: ano
ID : 972

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní výchozy tvoří biotitické ortoruly na hranici moldanubického plutonu, které tvoří čočkovitá tělesa v migmatitech. Ortoruly jsou světle šedé, středně až hrubě zrnité s granolepidoblastickou paraelní stavbou.(Malecha A. et al. 1977). Na výchozech můžeme rozlišit řadu tektonických fází. Některé poruchy jsou sekundárně vyplněné aplitovými žílami (cm až dm)(Votýpka J. 2001). Těžbou štěrkopísků vypreparované ortoruly názorně dokumentují složitou morfologii původního dna pánve. Výchozy jsou částečně překryty kvartérními fluviálními písky a štěrkopísky teras říčky Dračice, na kterých lze sledovat způsob sedimentace (např.proměnlivost zrnitostni, křížové zvrstvení aj.) nebo geomorfologické tvary způsobené recentní činností (písečné duny,ronové rýhy, osypy..)
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: proterozoikum, kenozoikum - kvartér
Témata: geomorfologie, sedimentologie, botanika, zoologie, litologie, kvartérní geologie
Jevy: litologické rozhraní, říční terasa
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), sedimentární , antropogenní (činnost lidská)
Hornina: ortorula, písek
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 2135     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Předmětem ochrany jsou zde pro Třeboňsko unikátní geologicko-geomorfologické jevy odkryté těžbou štěrkopísků, dále suchá a teplá stanoviště skalních výchozů a obnažených štěrkopísků, drobné mokřady na dně pískovny a na ně vázaná rostlinná i živočišná společenstva s výskytem ohrožených druhů, včetně druhů evropsky významných (např. ropucha krátkonohá -Bufo calamita, blatnice skvrnitá - Pelobates fuscus aj.).Pískovna demonstruje vznik přírodovědecky hodnotné lokality při těžbě tradiční místní suroviny a zároveň dokladuje geologickou stavbu Třeboňské pánve. Vyhlášení ZCHÚ: Správa CHKO Třeboňsko, č. j. 1/2001, 21. 6. 2001.
Součást VCHÚ: CHKO Třeboňsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Okolní rekultivovaná plocha je zemědělsky využívaná (v současnosti louky), přímý střet s jinými subjekty není znám.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Z chráněné části lokality jsou průběžně odstraňovány nálety borovice. 28.05.2008;

Literatura

Malecha A. et al. (1977): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000 33-114 Suchdol nad Lužnicí. - ÚÚG Praha; VOTÝPKA J. (1999): Geologická a geomorfologická charakteristika zbytkové těžebny štěrkopísku na levém břehu toku Dračice v k.ú. Rapšach (těžebna Františkov) – Doporučení k ochraně. - Zpráva, In ms., dep. in Správa CHKO Třeboňsko, Třeboň, 14 pp.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Lhotský Pavel, 08.11.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 28.05.08, Hátle Miroslav 05.06.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 972 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/972.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pískový přesyp na hraně výchozů rul v pískovně u Dračice, Pavla Gürtlerová, 2008
Skalní výchozy rul na dně původního dna pánve kvartérních písků a štěrkopísků, Pavla Gürtlerová, 2008
Výchozy rul moldanubika po těžbě kvartérních štěrkopísků., Pavla Gürtlerová, 2008
Původní dno pánve kvartérních písků a štěrkopísků na rulách moldanubika., Pavla Gürtlerová, 2008
Původní dno pánve kvartérních písků a štěrkopísků na rulách moldanubika., Pavla Gürtlerová, 2008
Jezírko na dně pískovny, za ním ve svahu ronové rýhy., Pavla Gürtlerová, 2008
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]