Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Přední skála

Vyhledávání

Přední skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Jihlava
Katastrální území: Hutě
Mapové listy: 2341, 23411
Geologická správní oblast: Moldanubikum - centrální masiv, melechovský masiv
Lokalizace: Kóta 713 m a okolí, 5 km SZ od Dolní Cerekve.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Torzo skalní hradby na vrcholové plošině. V oblasti patrny stopy tercierního a pleistocenního zvětrávání středně až hrubozrnného porfyrického dvojslídného granitu.
ID : 960

Geologie

Geologická charakteristika: Hřbet Přední skály s kótou 712m je v jižní části protažen JZ-SV směrem, v severní části přechází do vrcholové plošiny, která je sedlem oddělena od vrcholu kóty 697 m. Lokalita je bohatá na různé formy mezo a mikroreliéfů. Prostor okolo celé skalní hradby i jejích výběžků je lemován kryoplanační plošinou šířky až 30 m, pokrytou autochtonním kamenným mořem. Vrcholová oblast je tvořena zaoblenými balvany s vyvinutými mikrotvary. Na západním příkrém svahu hřbetu Přední skály, který je pravděpodobně tektonického původu, je vyvinuto asi 10 mrazových srubů s kryoplanačními terasami a puklinové jeskyně. K typickým formám mikroreliéfu na dané lokalitě patří skalní mísy ve všech vývojových stádiích, žlábkové škrapy, voštiny, skalní výklenky a dutiny. V okolí obce Rohozná se vyskytují zbytky starých hornických prací (obvaly, pinky) po těžbě.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin, kenozoikum - kvartér
Témata: geomorfologie, petrologie, těžební činnost a její následky
Jevy: skalní mísa, skalní hradba, mrazový srub, jeskyně pseudokrasová, voštiny, škrapy
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, zvětrávání mrazové
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 828     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geomorfologické tvary, periglaciální jevy, vyhlášeno ONV Jihlava 3.5.1984. Staré hornické práce v okolí obce Rohozná. Přírodní park Čeřínek, ustanoven vyhláškou dne 21.12.1985 ONV Jihlava, podle zákona č.69/1967 o národních výborech ve znění vyhlášeném pod č. 31/1983 Sb. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Jihlava, 3. 5. 1984.
Střety zájmů: bez střetů, turistika
Popis střetů zájmů: Turisticky využívaná oblast.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Rozsah výskytu zajímavých geomorfologických jevů přesahuje hranice PP 13.10.2010;

Literatura

Tauber O.(1987): Periglaciální jevy jihozápadní části Českomoravské vrchoviny. Vlastiv. Sbor. Vys., odd. přír.,7-91, Jihlava.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hanžl Pavel, Pertoldová Jaroslava, 24.01.02
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 27.01.03, Gürtlerová Pavla 13.10.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 960 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/960.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Torzo skalní hradby na vrcholové plošině se stopami tercierního a pleistocenního zvětrávání středně až hrubozrnného porfyrického dvojslídného granitu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007
Torzo skalní hradby na vrcholové plošině se stopami tercierního a pleistocenního zvětrávání středně až hrubozrnného porfyrického dvojslídného granitu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007
Torzo skalní hradby na vrcholové plošině se stopami tercierního a pleistocenního zvětrávání středně až hrubozrnného porfyrického dvojslídného granitu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007
Jaroslava Pertoldová, 2001


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]