Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Ostaš

Vyhledávání

Ostaš

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Ždár nad Metují
Mapové listy: 0433, 04332,04314
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: Vrch Ostaš (kóta 700.2 m) mezi obcemi Police nad Metují a Teplice nad Metují.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Geomorfologicky zajímavé rozsáhlé skalní útvary stolové hory Ostaš tvořené křídovými pískovci.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 96

Geologie

Geologická charakteristika: Osamocený pískovcový masív Ostaš (700 m. n. m.) vystupuje jako stolová hora, která je lemována strmými skalními stěnami o výšce až 40 m. Malé skalní město představuje labyrint pískovcových věží. V z. části plošiny je vybudována geolaboratoř Ostaš, kde je geodeticky sledována deformace skalních bloků.Ostaš spolu s Hejšovinou (Sczelinec) tvoří část satelitní výzkumné sítě. Na styku pískovcového masívu a nepropustného slínovcového podloží vyvěrá pramen Samaritánka. Níže vystupují pevné lavicovité vápence jizerského souvrství (turon). Vápence obsahují hojnou fosilní faunu jako amonity, mlže a plže. O geologických poměrech Ostaše se v minulosti zmínili ve svých pracech Zahálka (1921), Petrascheck (1934) a Klein (1957).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - hejšovinský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: geomorfologie, paleontologie, sedimentologie
Jevy: zvrstvení, zkameněliny - fauna, pramen, stolová (tabulová) hora
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 293     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Typicky modelovaná stolová hora z kvádrových pískovců s reliktním borem na vrcholech a hranách skal. Vyhlášení ZCHÚ: MK, 4. 7. 1956, č. předpisu: 55.768/55; dodatečná registrace ve Sbírce zákonů (Výnos MK ČSR č. 14.200/88 z 29. 11. 1988).
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů..
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Dobrý. Je třeba lokalitu fotograficky zdokumentovat 21.11.2009;

Literatura

Klein, V. (1957): Zpráva o geologickém výzkumu křídového útvaru v adršpašsko - teplické synklinále. - Zpr. geol. Výzk., 1956, 81-83. Ústř. Úst. geol. Praha. Petrascheck, W. (1934): Der bohmische Anteil der Mittelsudeten un sein Vorland. - Mitt. Geol. Gesell., 26, 1-136. Wien. Zahálka, Č. (1921): Východočeský útvar křídový. Část severní s Kladskem a Slezskem. Roudnice.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Čech Stanislav, 31.10.94
Aktualizoval(a): Čech Stanislav 17.12.04, Gürtlerová Pavla 31.03.06, Čech Stanislav 21.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 96 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/96.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pestrá geomorfologie skal ve skalním bludišti., Stanislav Stařík, 2017
Malé skalní město na vrcholové plošině představuje labyrint pískovcových věží., Markéta Vajskebrová, 2016
Dolní labyrint
Vyhlídka z Ostaše na východ. Skála
Vyhlídka z Ostaše na severovýchod. Vpravo Kočičí skály. Na obzoru Javoří hory., Pavla Gürtlerová, 2010
Dolní labyrint -


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]