Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Skály v zoologické zahradě

Vyhledávání

Skály v zoologické zahradě

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Troja
Mapové listy: 1224, 12243
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: V areálu Pražské ZOO, cca 150 m z. od lanovky, na úbočí svahu
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní výchozy proterozoika a transgredujícího ordoviku ve svahu v areálu Pražské ZOO.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 955

Geologie

Geologická charakteristika: V příkrém svahu vystupuje barrandienské proterozoikum kralupsko-zbraslavské skupiny a ordovik (tremadok-llanvirn), který přes podloží transgreduje. Proterozoické droby jsou místy prokřemenělé a přecházející až do šedých buližníků. Proterozoické horniny jsou místy detailně zvrásněné a s náznaky slabé regionální metamorfózy. Sled ordovických hornin počíná pevným, hrubě vrstevnatým polymiktním slepencem, obsahujícím i materiál podložních proterozoických sedimentů i valouny kyselých žilných hornin (ryolitů), které v okolí profilu proterozoické horniny prorážejí. Následují hnědavé, nafialovělé a šedozelené vulkanoklastické horniny (tufy až tufity). Jejich mocnost činí cca 4 - 5 m. Vrstevní sled je ukončen přes 1 m mocnou polohou sedimentárních železných rud. Ordovické sedimenty tvoří po obou stranách tektonicky zakleslou synklinálu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, strukturní geologie (tektonika), sedimentologie
Jevy: výchoz, skála, vrása, žíla (magmatická), transgrese, vulkanoklastika
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: droba, prachovec (siltovec), vulkanoklastika
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 5975     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výchoz představuje mimořádně významný a velmi instruktivní profil, dokazující na daném území úhlovou diskordanci mezi horninami proterozoika a spodního ordoviku (důkaz kadomského vrásnění). Na lokalitě je odkryt styk (transgresní) ordoviku a svrchního proterozoika.
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: nestabilita terénu, právo vlastnické
Popis střetů zájmů: Nutnost sanace skalního řícení postihujícího okolí j. pod profilem i část samého profilu. Při opatrném postupu při sanaci (pokud možno bez trhacích prací) však ohrožení větší části profilu nehrozí, naopak, rychlá sanace řícení může profil jako celek zachránit, byť za cenu obětování jeho části. Skalní řícení by totiž brzy ohrožovalo profil jako celek. Od roku 2013 je cesta opět otevřená a svah sanovaný částečně s použitím sítí.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Svahy jsou po sanaci, cesta Zakázanka je otevřená. 29.11.2019;

Literatura

Chlupáč, I. (1999): Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí, Academia, Praha. 280s. Dudek A.-Fediuk F.(1955) Fediuk F.-Roehlich P.(1960) Roehlich P.(1960) Chlupáč I.(1988)

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Budil Petr, Mašek Jan, 13.09.96
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 29.11.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 955 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-10-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/955.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výchozy proterozoických hornin kralupsko-zbraslavské skupiny - šedé prachovce, břidlice s tenkými vložkami drob - jsou často detailně zvrásněné. , Markéta Vajskebrová, 2019
Výchozy proterozoických hornin kralupsko-zbraslavské skupiny - šedé prachovce, břidlice s tenkými vložkami drob - jsou často detailně zvrásněné. , Markéta Vajskebrová, 2019


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]