Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Skalka

Vyhledávání

Skalka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Smíchov
Mapové listy: 1224, 12243
Oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Svah Motolského údolí, S. od Plzeňské třídy, V. od ulice Pod Kotlářkou.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Výchozy a řada drobných lůmků.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 952

Geologie

Geologická charakteristika: Dva křemencové (kozí) hřbety oddělené měkkými břidlicemi. V území je odkryt zajímavý sled ordovickými souvrstvími. V nejsevernější části vychází na povrch břidlice šáreckého souvrství v podloží mocných skaleckých křemenců. Nadloží skaleckých křemenců (dobrotivské souvrství) tvoří směrem k jihu jílovité břidlice dobrotivského souvrstí. Směrem do nadloží pokračují řevnické křemence, které tvoří výrazný skalní hřbet rovnoběžný se hřbetem v severní části území. V lomu a ve skalních výchozech jsou jedny z nejlepších ukázek skolitové facie u nás.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: paleontologie, stratigrafie, petrologie, litologie, sedimentologie
Jevy: skalní hřbet, zkameněliny - fauna, výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , vulkanická
Hornina: křemenec, břidlice jílovitá
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 387     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Nevětší význam má lom v Z. části hřbetu řevnických křemenců. Zde je odkryta větší část vrstevního sledu, dovolující studovat změnu mocnosti jednotlivých lavic a také stopy po lezení Tigilites vertebralis. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 29. 4. 1968.
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: vegetace, skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Zabránit zarůstání a vzniku černých skládek v bývalých lomech.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Zarůstání vegetací 23.11.2009;

Literatura

Kettner, R. (1920): Poznámky k tektonice motolského údolí u Prahy. - Čas. Nár. Mus., 1920. Praha. Králík, F. et al. (1984): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, list 12-243, Praha - sever. Ústř. Úst. geol. 131 p. Praha. Pouba, Z. (1949): Geologický vývoj motolského údolí. - Sbor. St. geol. Úst. Čs. Republ., 16, 799-843. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kříž Jiří, 10.11.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 18.09.09, Steinová Marika 23.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 952 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/952.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]