Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Motolský ordovik

Vyhledávání

Motolský ordovik

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Motol
Mapové listy: 1224, 12243
Oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Železniční zářez buštěhradské dráhy (km 12.8), SSV. od Stodůlek v Praze 5.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Umělý odkryv, vzniklý v sedmdesátých letech minulého století při stavbě dráhy.
ID : 951

Geologie

Geologická charakteristika: Hraniční stratotyp ordovických stupňů dobrotiv a beroun. V strmém, mírně překoceném vrstevním sledu jsou v železničním zářezu zachyceny svrchní polohy dobrotivského souvrství ve facii dobrotivských břidlic a spodní polohy libeňského souvrství ve facii řevnických křemenců a libeňských břidlic. Dobrotivské břidlice obsahují jílovitopísčité konkrece. V těchto konkrecích se nalézá poměrně hojná fauna (trilobiti, hlavonožci, mlži, korýši, konulárie aj.). V břidlicích libeňského souvrství bylo zjištěno nejbohatší společenstvo zkamenělin v libeňských břidlicích na území Prahy.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: paleontologie, sedimentologie, stratigrafie, geologie, litologie
Jevy: zkameněliny - fauna, výchoz, vrstva, konkrece, stratotyp
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: břidlice jílovitá
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1210     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Klasický profil svrchními polohami dobrotivského souvrství, nadložními řevnickými křemenci a spodními polohami libeňských břidlic (libeňské souvrství). Jeden z nejlépe dostupných profilů s výskytem fauny. Hraniční stratotyp dobrotiv - beroun pro Pražskou pánev. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 4. 7. 1988.
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: nestabilita terénu, vegetace, sběratelství
Popis střetů zájmů: Zářez by byl narušen jeho rozšiřováním nebo stabilizací tj. cementováním svahů ap. Nepříznivým jevem je opadávání svahové suti, zarůstání vegetací a nekontrolovatelná sběratelská činnost.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Králík, F. et al. (1984): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, list 12-243, Praha - sever. Ústř. Úst. geol. 131 p. Praha. Havlíček, V. - Vaněk, J. (1996): Dobrotivian - Berounian boundary interval in the Prague Basin with special emphasis on the deepest part of the trough (Ordovician, Czech Republic). - Věst. Čes. geol. úst., 71, 3, 225-243. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kříž Jiří, 10.11.90
Aktualizoval(a): Steinová Marika 18.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 951 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/951.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]