Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Podolský profil

Vyhledávání

Podolský profil

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Podolí
Mapové listy: 1224, 12243
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Odkryv bývalé podolské cementárny, nyní areál plaveckého stadionu.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Starý lom, nyní skalnaté svahy nad plaveckým stadionem.
Technický objekt: lom
ID : 950

Geologie

Geologická charakteristika: Klasický odkryv známý a studovaný již od Barrandových dob. Významný stratigrafický referenční profil zahrnující svrchní polohy požárského souvrství, úplný sled lochkovského souvrství (devon) se silně kondenzovaným sledem na bázi a spodní část pražského souvrství (s přechodem bioklastické fácie nejnižší části do nadložních dvorecko-prokopských vápenců). Profil má zvláštní význam pro podrobnou dokumentaci hraničního intervalu silur-devon a celého lochkovu (sukcese graptolitových a tentakulitových zón s bohatými průvodními faunami). Odkryv je klasickou paleontologickou lokalitou, odkud pochází mnoho Barrandových originálů zvláště cefalopodů a mlžů, z pozdější doby též graptolitů, trilobitů aj. Význačné jsou též nálezy velkých arthropodů (eurypteridů a phyllocaridů), a jedny z nejstarších zbytků ryb u nás.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: paleontologie, stratigrafie, strukturní geologie (tektonika), sedimentologie, litologie, geologie
Jevy: zkameněliny - fauna, výchoz, skála, vrása, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1100     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významný stratigrafický referenční profil hraničními vrstvami silur-devon a spodním devonem, klasická paleontologická lokalita, příklad tektonické stavby, lokalita významná z hlediska historie geologických věd. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 4. 7. 1988.
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Objekt v areálu plaveckého stadionu, chráněn jako přírodní památka, třeba chránit před jakýmikoliv úpravami a osazováním zelení.
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: Nutné odstranění vegetace, náletové dřeviny 23.11.2009;

Literatura

Chlupáč, I. (1953): Stratigrafická studie o hraničních vrstvách mezi silurem a devonem ve středních Čechách. - Sbor. Ústř. Úst. geol., odd. geol., 20, 277-380. Praha. Chlupáč, I. (1955): Stratigrafická studie o nejstarších devonských vrstvách Barrandienu. - Sbor. Ústř. Úst. geol., odd. geol., 2, 21 (1954), 91-224. Praha. Chlupáč, I. (1957): Faciální vývoj a biostratigrafie středočeského spodního devonu. - Sbor. Ústř. Úst. geol., odd.geol., 23 (1956), 369-485. Praha. Chlupáč, I. (1983): Stratigraphical position of Barrande's paleontological localities in the Devonian of Central Bohemia. - Čas. Min. Geol., 23 (3), 261-275. Praha. Chlupáč, I., Jaeger, H. a Zikmundová, J. (1972): The Silurian-Devonian boundary in the Barrandian.-Bull. Canad. Petrol. Geol., 20 (1), 104-174. Calgary. Králík, F. et al. (1984): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, list 12-243, Praha - sever. Ústř. Úst. geol. 131 p. Praha. Kříž, J. (1992): Silurian field excursions: Prague Basin (Barrandian), Bohemia. 111 p., National Museum of Wales, Geol. Ser. 13. Cardiff. Přibyl, A. (1943): O stratigrafických poměrech siluru a devonu v podolské cementárně v Praze. - Rozpravy Čes. Akad. Věd. Umění, Tř. II., 57 (27), 1-20. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 15.04.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 23.09.09, Steinová Marika 23.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 950 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/950.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Významný stratigrafický referenční profil hraničními vrstvami silur-devon a spodním devonem., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Významný stratigrafický referenční profil hraničními vrstvami silur-devon a spodním devonem., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Významný stratigrafický referenční profil hraničními vrstvami silur-devon a spodním devonem., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Petr Budil, 2002
Petr Budil, 2002
Petr Budil, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]