Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Křížová cesta

Vyhledávání

Křížová cesta

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Dolní Adršpach
Mapové listy: 0431, 04313
Oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: Jižní svah a vrcholová část Křížového vrchu (kóta 666,8 m, východně od Dolního Adršpachu (12,92ha).
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Geomorfologicky zajímavé skalní útvary ve tvaru podkovy tvořené křídovými pískovci. Ve skalních stěnách jsou reliefy křížové cesty ze 17.stol.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 95

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní útvary jsou tvořeny kvádrovými křemennými, středně až hrubě zrnitými pískovci křídového stáří (teplické souvrství, turon - coniac). Geologická charakteristika je stejná jako u Adršpašsko-teplických stěn, na které bezprostředně navazují. Charakteristickým rysem pískovců je jejich zvrstvení, z něhož převládá tzv. šikmé zvrstvení. V podloží kvádrových pískovců vystupují starší křídové sedimenty (spongilitické a vápnité jemnozrnné pískovce)jizerského souvrství (turon svrchní).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - hejšovinský vývoj
Stratigrafie: turon
Témata: geomorfologie, stratigrafie, sedimentologie
Jevy: zvrstvení
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec
Geologický význam: geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 199     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Miniaturní skalní město z kvádrových pískovců. Ve skalních stěnách jsou reliéfy křížové cesty ze 17. stol. Vyhlášení ZCHÚ: MŠK, 4. 7. 1956, č. předpisu: 55.768/55; dodatečná registrace ve Sbírce zákonů (Výnos MK ČSR č. 14.200/88 z 29. 11. 1988).
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Bylo by potřeba lokalitu zpracovat sedimentologicky a pak rozhodnout o geologickém významu lokality 21.11.2009;

Literatura

Klein, V. (1957): Zpráva o geologickém výzkumu křídového útvaru v adršpašsko-teplické synklinále (Listy speciální mapy Trutnov-3756 a Náchod-3856). - Zpr. geol. Výzk., 1956, 81-84., Ústř. Úst. geol. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Čech Stanislav, 31.10.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 04.02.04, Čech Stanislav 17.12.04, Čech Stanislav 21.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 95 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/95.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Křížový vrch - pohled od severu, Pavla Gürtlerová, 2005
Křemenné pískovce teplického souvrství, Pavla Gürtlerová, 2003
Miniaturní skalní město s křížovou cestou ze 17. století, Pavla Gürtlerová, 2003
Křížová cesta ve svahu Křížového vrchu, Pavla Gürtlerová, 2003
Pavla Gürtlerová, 2003
Pavla Gürtlerová, 2003
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]