Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vidoule

Vyhledávání

Vidoule

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Jinonice
Mapové listy: 1224, 12243
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Ploché návrší mezi Košířemi a Jinonicemi s vrcholem 371 m n. m.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Tabulová hora budovaná horizontálně uloženými křídovými vrstvami s výchozy a odkryvy na okrajové hraně a s teplomilnou vegetací se vzácnými druhy.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 948

Geologie

Geologická charakteristika: Klasický profil ve starých lomech odkrývá svrchnokřídové jílovce a pískovce perucko-korycanského souvrství. Ve spodní části jsou to bělošedé a červenavé křemenné pískovce s nápadně vyvinutým diagonálním zvrstvením uvnitř horizontálně uložených lavic. Ve svrchní části je patrná příměs glaukonitu, která pískovcům dodává charakteristické zelenavé zbarvení. Průběh podložních jílovitých sedimentů peruckých vrstev indikuje nápadaná zvodněná linie s řadou pramenů v blízkosti cesty (Chlupáč 1999). Vrcholovou část náhorní plošiny (mimo chráněné území) budují slíny, slínovce a opuky bělohorského souvrství. Jde o klasickou ukázku stolové hory. Významné je naleziště zkamenělých rostlin v peruckých jílovcích a také mlžů v mořských korycanských pískovcích. Lokalita dobře dokumentuje vývoj názorů na problematiku stanovení hranice sladkovodních a mořských sedimentů v České křídové pánvi.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - vltavsko-berounský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman
Témata: paleontologie, stratigrafie, geologie, botanika, sedimentologie, litologie, geomorfologie
Jevy: stolová (tabulová) hora, výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: opuka, slínovec, slín, pískovec, jílovec (lupek)
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1107     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jako nejtypičtější pražská tabulová hora vyžaduje i nadále ochranu. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 4. 7. 1988.
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: vegetace, skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Zarůstání vegetací, menší černé skládky. Opatření: pravidelný dohled ochrany.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Zarůstání vegetací 23.11.2009;

Literatura

Králík, F. et al. (1984): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, list 12-243 Praha - sever. Ústř. úst. geol. 131 str. Praha.; Chlupáč I. (1999): Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí. Academia Praha. 279 str., ISBN 80-200-0680-X.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zelenka Přemysl, 10.01.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 18.09.09, Steinová Marika 23.11.09, Vajskebrová Markéta 05.03.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 948 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/948.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Odkryvy svrchnokřídových jílovců a pískovců perucko-korycanského souvrství na okrajích tabulové hory., Jiří Šír, 2015
Odkryvy svrchnokřídových jílovců a pískovců perucko-korycanského souvrství na okrajích tabulové hory., Jiří Šír, 2015
Odkryvy svrchnokřídových jílovců a pískovců perucko-korycanského souvrství na okrajích tabulové hory., Jiří Šír, 2015
Odkryvy svrchnokřídových jílovců a pískovců perucko-korycanského souvrství na okrajích tabulové hory., Jiří Šír, 2015
Odkryvy svrchnokřídových jílovců a pískovců perucko-korycanského souvrství na okrajích tabulové hory., Jiří Šír, 2015
Odkryvy svrchnokřídových jílovců a pískovců perucko-korycanského souvrství na okrajích tabulové hory., Jiří Šír, 2015
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]