Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Střešovické skály

Vyhledávání

Střešovické skály

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Střešovice, Veleslavín
Mapové listy: 1224, 12243
Oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Skalnatý severní svah plochého návrší mezi Veleslavínem, Břevnovem a Střešovicemi.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní defilé křídových pískovců.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 946

Geologie

Geologická charakteristika: Výchozy křídových pískovců s četnými puklinami a přírodními jeskyňkami. Profil začíná sladkovodními hrubozrnnými pískovci, na nich leží jemnější pískovce s jílovitými partiemi (perucké vrstvy, cenoman, svrchní křída). Profil je završen mořskými pískovci (korycanské vrstvy, cenoman, svrchní křída)
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - vltavsko-berounský vývoj
Stratigrafie: cenoman
Témata: geomorfologie, stratigrafie, geologie, litologie, sedimentologie
Jevy: skála, vrstva
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 419     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jako významný krajinný prvek i nadále vyžaduje ochranu. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 29. 4. 1968.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Bez střetů. Zvýšeným dozorem eliminovat případné černé skládkování.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Králík F. et al. (1984): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, list 12-243 Praha - sever. Ústř. úst. geol. 131 p. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zelenka Přemysl, 10.01.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 18.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 946 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/946.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vladimír Motyčka, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]