Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kalvárie v Motole

Vyhledávání

Kalvárie v Motole

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Motol
Mapové listy: 1224, 12243
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Část motolského údolí v blízkosti krematoria, po obou stranách Plzeňské silnice, opuštěný lom a zářez silnice spolu s výkopy pro kryty, výchozy J. a JV. od budovy krematoria.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: stratotyp oblastní litostratigrafické jednotky motolského souvrství
Technický objekt: lom
ID : 945

Geologie

Geologická charakteristika: Motolský silur představuje zakleslou kru mezi dvěma tektonickými liniemi pražského zlomu. V zářezu Plzeňské ulice se nachází stratotyp oblastní litostratigrafické jednotky motolského souvrství (wenlock, silur). Ve spodní části odkryvu vychází bazaltové intruze, v jejímž těsném nadloží jsou uloženy kontaktně metamorfované břidlice s velmi pěkně, stříbřitě zachovanými graptolity.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, paleontologie, litologie, sedimentologie
Jevy: zkameněliny - fauna, žíla (magmatická), intruze, vrstva, výchoz, stratotyp
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: břidlice
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 753     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Typická lokalita motolského souvrství spodního siluru (zejména jeho spodní části) s výskytem graptolitové ale i negraptolitové fauny (ramenonožci, hlavonožci). Příklad epigenetického údolí (vedle údolí Džbánu v Šárce). Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 27. 5. 1982.
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: vegetace, nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: Bez střetů. Odkryv chránit před zarůstáním vegetací a zasucením v zářezu Plzeňské silnice.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Barrande, J. (1870): Défense des colonies IV. 1. Description de la Colonie d°Archiac. 2. Paix aux Colonies. - Déclarations de M. M. Krejčí et Lipold. 3. Caractéres généraux des Colonies, dans le basin silurien de la Boheme. 1 - 186. Prague, Paris. Pouba, Z. (1949): Geologický vývoj motolského údolí. - Sbor. St. geol. Úst. Čs. Republ., 16, 799-843. Praha. Králík, F. et al. (1984): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, list 12-243, Praha - sever. Ústř. Úst. geol. 131 p. Praha. Marr, J. E. (1880): On the Predevonian Rocks of Bohemia. - Quart. J. Geol. Soc., pp. 591 - 619. London. Valečka, J. et al. (1983): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, 12-234 Hostivice, Ústř. Úst. geol., 1-84. Praha. ompletní seznam viz literatury Králík (1984).

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kříž Jiří, 11.11.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 18.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 945 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/945.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Typická lokalita motolského souvrství spodního siluru., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Typická lokalita motolského souvrství spodního siluru., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Typická lokalita motolského souvrství spodního siluru., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]