Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Letenský profil

Vyhledávání

Letenský profil

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Malá Strana,Holešovice
Mapové listy: 1224, 12243
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Svah nad levým břehem Vltavy mezi Klárovem a Hanoverským pavilonem.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: V Z. části umělé zářezy, ve V. části přirozené skalní výchozy.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 944

Geologie

Geologická charakteristika: Návrší Letné je typickou lokalitou letenského souvrství českého ordoviku a zároveň jeho stratotypem. Zářez podél ulice Pod Bruskou poskytuje profil středními polohami letenského souvrství. Letenský profil představuje jeho nejlepší partie s dobrou odkrytostí středních poloh letenského souvrství. Střídají se zde polohy drobových břidlic a křemenců až křemitých pískovců. Ve východní části území je uvnitř komplexu vyvinuta čočka šedočerných jílovitých slídnatých břidlic. Uvnitř břidlic jsou zachovány tři velké elipsoidní pelokarbonátové konkrece (o průměru až 3m). V břidlicích i konkrécích byla zjištěna druhově chudá, ale jinak velmi bohatá a dobře zachovaná fauna (zejména trilobiti).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, paleontologie, litologie, geologie
Jevy: zkameněliny - fauna, výchoz, vrstva, stratotyp
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: břidlice, pískovec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1115     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Stratotyp letenského souvrství (beroun), významné paleontologické naleziště s nálezy bohaté trilobitové fauny. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 4. 7. 1988.
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: vegetace, sběratelství, nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: Bez střetů.V z.části je nutné udržovat vegetační kryt,aby nenarušoval odkryvy, profil očistit od sutě.Ve v.části vyloučit amatérskou sběratelskou činnost.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Čech, S. (1972): Ekospolečenstvo trilobitů z nové lokality v letenském souvrství (caradoc) v Praze na Letné. - Věstník Ústř. Úst. geol., 47, 243-247. Praha. Čech, S. (1975): Cranial reticulation and functional morphology of the cephalic fringe in Trinucleidae (Trilobita). - Věstník Ústř. Úst. geol., 50, 173-177. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kříž Jiří, 11.11.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 18.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 944 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/944.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavla Gürtlerová, 2012
Pavla Gürtlerová, 2012
Pavla Gürtlerová, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]